AIZ KORUYUCULARI

Nazmi HSARLI - 07.09.2010
�zellikle futbol, basketbol, g�re� gibi spor yapan sporcularda ve oyun �a��ndaki �ocuklarda ya di�er sporcular�n ya spor ekipmanlar�n�n �arpmas� ya da d��me sonucu yaralanmalar olabilmektedir. Spor yaralanmalar� i�erisinde di�, �ene, dudak ve dil gibi a��z i�erisindeki dokular�n yaralanmalar� �nemli yer kaplamaktad�r. A��z koruyucular� kullan�larak bu yaralanmalar �nemli �l��de �nlenebilmektedir.

A��z koruyucular hangi ama�la kullan�l�rlar?
A��z koruyucular� alt ve �s di�ler aras�na yerle�tirilerek yumu�ak plastikten yap�lm�� apereylerdir. Alt ve �st di�ler aras�nda yumu�ak bir yast�k g�revi yaparak, di�lerin aras�nadaki direk temas� kald�r�r.Bu �ekilde alt ve �st di�lerin �arpmas� ile meydana gelen travmalar sonucunda olu�an �oku absorbe ederek, olas� beyin sars�nt�lar�n�, di� ve �ene k�rklar�n�, dil ve yanak yaralanmalar�n� b�y�k oranda �nlerler. Bu �zellikleri ile a��z koruyucular� her ya�taki sporcunun vazge�ilmez ekipmanlar�ndan bir tanesi olmal�d�r. A��z koruyucular�n�n koruyuculuk i�levlerini yerine getirebilmeleri i�in alt ve �st �ene di�lerinin aras�na yerle�tirilen ve di�elerin birbirleri ile temas�n� �nleyen b�l�m�n�n 3 -5 mm kal�nl���nda olmas� gerekmektedir.


�� �e�it a��z koruyucusu vard�r.

 1. Haz�r tipte a��z koruyucular�: Spor malzemesi satan ma�azalar�ndan kolayl�kla elde edilebilirler. Fabrikasyon olarak �retilmi�lerdir. Di�erlerine k�yasla daha ucuzdurlar. Ancak di�lere uyumu tam olmad��� i�in koruyuculuk i�levini istenildi�i gibi yerine getirememektedirler.
 2. A��z i�erisinde �ekillenen a��z koruyucular�: Akrilik ya da kau�uk esasl� �zel maddeler a�za yerle�tirilerek gerekli �ekli ald�ktan sonra sertle�meleri sa�lan�r. Di�hekimi taraf�nda haz�rlanmas� gerekmektedir.
 3. Ki�iye �zel yap�lan a��z koruyucular�: Di� hekimi taraf�ndan ki�iye �zel �retilir. Bu nedenle di�ler ile tam bir uyum sa�layabilmektedir. En iyi koruma bu tip a��z koruyucular� ile sa�lanmaktad�r.
   

A��z koruyucular�n�n ki�iye �zel bir malzeme oldu�u unutulmamal�d�r.

��levlerini uzun s�re ve yeterli bir �ekilde yapabilmeleri i�in kullan�mlar�nda ve bak�mlar�nda �zen g�sterilmelidir.
 

A��z koruyucular�n�n kullan�m�nda dikkat edilecek hususlar:

 • Kullanmadan �nce �l�k su ve sabunla y�kanmal�d�r. S�cak su kullan�lmamal�d�r. �zellikle 2. tip a��z koruyucular�n� s�cakl�k kar��s�nda yumu�ayaca�� i�in deforme olabilir.
 • Saklanmadan �nce bir a��z gargaras� i�erisine bat�r�l�p ��kart�lmal�d�r.
 • A��z koruyucusunun kuru muhafaza edilmesi gereklidir. Bunun i�in iyi havalanabilen saklama kutusu kullan�lmal�d�r.
 • A��r� s�cak deformasyonlara neden olaca�� i�in g�ne� �����nda ya da s�cak havalarda otomobil i�erisinde tutulmamal�d�r.
 • �zerine herhangi bir a��rl�k koyulmamal�d�r.
 • Bir ba�kas�n�n kullanmas�na izin verilmemelidir.

http://www.hekimim.com/merak_ettikleriniz/agiz_koruyucu/agiz_koruyucu.htm adresinden al�nt�d�r.

 


Ar�iv

Tarih: 07.09.2010 Okunma: 704

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?