GEN, KARE ve HANGS FARKLI?

KTAP; SANAT LEM - 06.04.2010

��gen ve Kare

8 adet kibrit ��p�nden 4 adet ��gen, 2 adet kare yapabilir misiniz?

*   *   *

��retmen ve ��renci

Bir ��retmen derste sinirlenmi� ve ��rencilere ceza vermi� ��rencilerden 1′den 100′e kadar olan say�lar� toplamalar�n� ve sonucu getirmelerini istemi� 1-2 dakika sonra ��rencilerden biri cevab� getirmi�, cevap do�ru ��km��, bunu nas�l yapm�� olabilir?

*   *   *

26 Say�s�

1,2,3,4,5 = 26

1,2,3,4,5 say�lar�n�n her birini bir kere kullanarak d�rt i�lemin hepsini kullanarak 26 say�s�n� nas�l bulabiliriz?

*   *   *

Hangisi Farkl�?

Hasan, Ali, Leman, Nazl�, Ay�e, Yeliz

1) Yukar�dakilerden hangisi kural� bozuyor?

2) Yukar�daki kural nedir?

 

Ar�iv

Tarih: 06.04.2010 Okunma: 711

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Osman GEN�

27.10.2009 - 11:34

�smail bey....Sen nediyorsun...Bunlar�n hepsi k�lliyen yalan...�lkemiz �ok ��k�r g�ll�k g�listanl�k...Emekli memnun memur memnun k�yl� dersen de�me keyfine nede olsa milletin efendisi �ift�i ise bir ekip on topluyor....Ekonomik rakamlara gelince bunlar�n hepsini yanda� medya ve muhalefet uyduruyor....Belge olay�na gelince g�zel bir oyun ..s�k��t�klar�nda ba�vuruyorlar...MAdem bu belgenin asl� vard� �� d�rt ayd�r nerdeydiler..b�yle bir delili saklamak suc de�ilmi?...Ayr�ca belge ile ilgili olarak Ankara savc�lar� g�revliyken �stanbul savc�l���nda bu belgelerin i�i ne...Yoksa bu Ankara �eytanide �stanbul �ook m�barek �ehirmi ne.....Her �eye vak�f olmakta.........sayg�yla

Necmi U�ar

27.10.2009 - 17:42

TSK hakk�nda yazd�klar�n�z �ok �z�c� ger�ekler makalenizde ki sindirme planlar�na aynen kat�l�yorum. Orduyu y�prat�nca neler olaca��n� bilmezler mi acaba diye d���n�yorum, neler olaca��n� bile bile ordunun y�prat�lmas� d��manla birlik olmak gibi bir�eydir bana g�re yaln�z ordumuzdaki say�n komutanlar da y�lmadan yap�lan d��man istegi planlar�n �zerine giderek boyun e�memeli ��nk� onlar bizim milletimizin t�m de�erlerinin bek�ileridir. Sonuna kadar g�veniyoruz ve g�venece�iz, sayg�lar efendim.

Osman YILDIZ

27.10.2009 - 20:15

�smail bey Yazd�klar�n�zda ciddi hakikatler gizli. Fakat ger�eklerden emin olun uzaks�n�z. O kadar b�y�k bir oyun d�n�yorki; anlamak m�mk�n de�il. Bilgisayarla ilgili sorular�n�z� cevaplayay�m. 35 say�s� anlams�z. Ve bencede palavra. Bir not daha. 35 kez silinmi� olsa bile bilgi arg�man� san�r�m geri getirilebilir. Ama emin de�ilim. ��nk� her formatta yap�sal de�i�imler olu�uyor. Bunu sa�lamak i�in 1 den fazla format at�lm�� olabilir. Not: �lkemizde yalan s�ylemek �ok ciddi bir su� haline gelmedik�e ne do�ru ne yanl�� bilinmesi imkans�z. Sayg�lar�mla

Osman GEN�

27.10.2009 - 11:34

�smail bey....Sen nediyorsun...Bunlar�n hepsi k�lliyen yalan...�lkemiz �ok ��k�r g�ll�k g�listanl�k...Emekli memnun memur memnun k�yl� dersen de�me keyfine nede olsa milletin efendisi �ift�i ise bir ekip on topluyor....Ekonomik rakamlara gelince bunlar�n hepsini yanda� medya ve muhalefet uyduruyor....Belge olay�na gelince g�zel bir oyun ..s�k��t�klar�nda ba�vuruyorlar...MAdem bu belgenin asl� vard� �� d�rt ayd�r nerdeydiler..b�yle bir delili saklamak suc de�ilmi?...Ayr�ca belge ile ilgili olarak Ankara savc�lar� g�revliyken �stanbul savc�l���nda bu belgelerin i�i ne...Yoksa bu Ankara �eytanide �stanbul �ook m�barek �ehirmi ne.....Her �eye vak�f olmakta.........sayg�yla

Necmi U�ar

27.10.2009 - 17:42

TSK hakk�nda yazd�klar�n�z �ok �z�c� ger�ekler makalenizde ki sindirme planlar�na aynen kat�l�yorum. Orduyu y�prat�nca neler olaca��n� bilmezler mi acaba diye d���n�yorum, neler olaca��n� bile bile ordunun y�prat�lmas� d��manla birlik olmak gibi bir�eydir bana g�re yaln�z ordumuzdaki say�n komutanlar da y�lmadan yap�lan d��man istegi planlar�n �zerine giderek boyun e�memeli ��nk� onlar bizim milletimizin t�m de�erlerinin bek�ileridir. Sonuna kadar g�veniyoruz ve g�venece�iz, sayg�lar efendim.

Osman YILDIZ

27.10.2009 - 20:15

�smail bey Yazd�klar�n�zda ciddi hakikatler gizli. Fakat ger�eklerden emin olun uzaks�n�z. O kadar b�y�k bir oyun d�n�yorki; anlamak m�mk�n de�il. Bilgisayarla ilgili sorular�n�z� cevaplayay�m. 35 say�s� anlams�z. Ve bencede palavra. Bir not daha. 35 kez silinmi� olsa bile bilgi arg�man� san�r�m geri getirilebilir. Ama emin de�ilim. ��nk� her formatta yap�sal de�i�imler olu�uyor. Bunu sa�lamak i�in 1 den fazla format at�lm�� olabilir. Not: �lkemizde yalan s�ylemek �ok ciddi bir su� haline gelmedik�e ne do�ru ne yanl�� bilinmesi imkans�z. Sayg�lar�mla