KASDE (STANBUL), Nedim

GENEL HABERLER - 25.10.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 
Bu �ehr-i Sitanbul ki bi misl � beh�d�r,
Bir sengine yek p�re Acem m�lk� fed�d�r.

Bir gevher-i yekpare iki bahr aras�nda,
Hur��d-i cihan-t�b ile tart�lsa sez�d�r.

Alt�nda m� �st�nde midir cennet-i al�,
El-hak bu ne halet bu, ne ho� �b u hev�d�r.

Her ba��esi bir �emenist�n-� let�fet,
Her k��esi bir meclis-i p�r-feyz � saf�d�r.

�nsaf de�ildir �n� d�nyaya de�i�mek,
G�lzarlar�n cennete te�bih hatad�r.

Herkes iri��r anda murad�na �n�n��n,
Dergahlar� melce-i erbab-� rec�d�r.

Kala-y� me�rif sat�l�r s�klar�nda,
Baz�r-� h�ner maden-i ilm � ulem�d�r.

Camilerinin her biri bir k�h-i tecell�,
Ebr�-yi melek andaki mihr�b-� du�d�r.

Mescidlerinin her biri bir l�cce-i env�r,
Kandilleri meh gibi lebr�z-i ziy�d�r.

Ser-�e�meleri olmada insana rev�n-bah�,
Germ-�beleri c�na saf� cisme �if�d�r.

Hep halk�n�n etvar� pesend�de-i makbul,
Derler ki biraz dilleri b�-mihr � vef�d�r.

�imdi yap�lan �lem-i nev-resm � saf�n�n,
Evsaf� hele ba�ka kit�b olsa sez�d�r.

N�m� gibi olmu�dur o hem sad hem �b�d,
�stanbul
a serm�ye-i fahr olsa rev�d�r.

�stanbul’un evsaf�n� m�mk�n mi bey�n hi�,
Maks�d heman sadr-� kerem-k�ra sen�d�r.

 

(18’nci Y�zy�l - Kaside der vasf-� �stanbul ve sitayi�-i Sadrazam �brahim Pa�a)


 

�airler ve �iirleri

Ar�iv

Tarih: 25.10.2009 Okunma: 987

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Seyfeddin Karahocagil

01.10.2009 - 15:07

Muhterem Karde�im. Sizinle y�zy�ze tan��mam�z m�mk�n olmad�. �n�aallah bir g�n olur.Sanal alanda tan�d�m sizi. Do�ru s�zl� ve do�ru �zl�. Aka ak karaya kara diyen cesur bir ki�i olarak tan�d�m.Elbette insan tarafs�z de�ildir. Bir �air, bir yazar, Bir medya kurulu�u taraf oldu�u partiyi k�r�k�r�ne destekler se de�er kaybeder ve o da o parti olu ve hi� kimseye verece�i bir�ey kalmaz. Bunun i�in ben her zaman yazar�n, �airin ve medyan�n siyaset �zeri olmalar�n� savunurum. ��nk� �air , yazar ve medya fikirleriyle yol g�sterme konumundad�rlar. Hi� kimsenin, hi� bir partinin arkas�na tak�lma l�ksleri yoktur. Siz bu yaz�n�zla tam da bunlar� ifade ediyorsunuz. Yolunuz ve fikriniz do�rudur. Tenkid zaman� tenkid, Takdir zaman� takdir kim olursa olsun.. Rabbim yolunu a��k ets�n. Tebrikler, selam, sevgi ve sayg�larla..

Osman YILDIZ

02.10.2009 - 10:59

�smail bey �ncelikle ben patron de�ilim. Hi� bir zamanda patron olmay� hedeflemedim. D���ncelerinizde l�tfen hi� bir ki�iden etkilenmeyiniz. Patronlu�umla ilgili de�ilde SCS ile ilgili yazman�z� dilerdim. Herg�n D�nyaya 1 atom bombas� at�l�rken ba�ka �eylere bakmay� do�ru g�rm�yorum. Sayg�lar�mla

Seyfeddin Karahocagil

01.10.2009 - 15:07

Muhterem Karde�im. Sizinle y�zy�ze tan��mam�z m�mk�n olmad�. �n�aallah bir g�n olur.Sanal alanda tan�d�m sizi. Do�ru s�zl� ve do�ru �zl�. Aka ak karaya kara diyen cesur bir ki�i olarak tan�d�m.Elbette insan tarafs�z de�ildir. Bir �air, bir yazar, Bir medya kurulu�u taraf oldu�u partiyi k�r�k�r�ne destekler se de�er kaybeder ve o da o parti olu ve hi� kimseye verece�i bir�ey kalmaz. Bunun i�in ben her zaman yazar�n, �airin ve medyan�n siyaset �zeri olmalar�n� savunurum. ��nk� �air , yazar ve medya fikirleriyle yol g�sterme konumundad�rlar. Hi� kimsenin, hi� bir partinin arkas�na tak�lma l�ksleri yoktur. Siz bu yaz�n�zla tam da bunlar� ifade ediyorsunuz. Yolunuz ve fikriniz do�rudur. Tenkid zaman� tenkid, Takdir zaman� takdir kim olursa olsun.. Rabbim yolunu a��k ets�n. Tebrikler, selam, sevgi ve sayg�larla..

Osman YILDIZ

02.10.2009 - 10:59

�smail bey �ncelikle ben patron de�ilim. Hi� bir zamanda patron olmay� hedeflemedim. D���ncelerinizde l�tfen hi� bir ki�iden etkilenmeyiniz. Patronlu�umla ilgili de�ilde SCS ile ilgili yazman�z� dilerdim. Herg�n D�nyaya 1 atom bombas� at�l�rken ba�ka �eylere bakmay� do�ru g�rm�yorum. Sayg�lar�mla