ATALAR SZ DESTANI, Levni

GENEL HABERLER - 28.09.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus EmreTut atalar s�z�n� kalbi selim ol
G�n�lden g�n�le yol var demi�ler
Gider yavuzlu�un tab'� halim ol
Sert sirke k�p�ne zarar demi�ler

Her k�ra uzatma elin ete�in
Yelkovana d�ner ah�r eme�in
Nitekim g�llerde �a�k�n �rde�in
Ba��n kor k���ndan dalar demi�ler

Aldanma cihan�n sak�n var�na
D��meyeg�r onun ah-� zar�na
Bug�nk� i�ini koyma yar�na
Yar y�k�ld��� g�n tozar demi�ler

�oktur bu �lemde bo�a yelenler
Kande bilenler ile bilmeyenler
Eskiden adettir da�dan gelenler
Ba�da olanlar� kovar demi�ler

Dediler bu pendi sordumsa kime
Tuz ekmek bilmeze m��kilin deme
K�l k�m�r ye namert lokmas�n yeme
G�n olur ba��na kakar demi�ler

Arzeyle bu pendi kendi �z�ne
Dost addetme her g�leni y�z�ne
�ncinme dostunun do�ru s�z�ne
Do�ru s�z insana batar demi�ler

Bir m�r�id-i k�mil bulmayanlara
Pirler nasihat�n almayanlara
S�z�n�n ispat� olmayanlara
Bir dipsiz kile bo� ambar demi�ler

Yar ile etti�in kavle ver karar
K�r etmezsen bari eyleme zarar
Aza kanaat et olma tamahk�r
Ucuz satan tezcek satar demi�ler

Kanaat halkas�n b�rakma elden
Elinden ��kmas�n der isen d�men
Deve ahu gibi boynuz isterken
�ki kulaktan da ��kar demi�ler

G�ne� bal��k ilen s�vanmaz ey dil
Bi-zeban da olsa bellidir k�mil
Kend�den gayruyu be�enmez cahil
Kendi �alar kendi oynar demi�ler

Hileyi irtik�p etme k�l hazer
Desinler sana bir er o�lu er
Sen elin kap�s�n �alarsan e�er
El de senin kap�n �alar demi�ler

Gerek �aki olsun gerekse said
Kerim kereminden eylemez teb'id
B�yledir Mevla'dan sen kesme �mid
G�n do�madan neler do�ar demi�ler

Levni nasihat� pirlerin b�yle
Durub-� emsalden hazm ile s�yle
Meydan-� h�nerde a��rl�k eyle
A��r bassa be�ni a�ar demi�ler

 
 

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 28.09.2009 Okunma: 959

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

M�cella Pakdemir

31.08.2009 - 13:40

Bir insan�n ad�n� yanl�� telaffuz ederseniz kar��n�zdakini en az�ndan k�rars�n�z. Bunu s�rekli yaparsan�z, �stelik kendini tan�mlad���n�n d���nda etiketlerseniz nefret ettirirsiniz. Potansiyel hain ve su�lu muamelesi yaparsan�z ger�ekten de c�r�m i�lemesini sa�lars�n�z. Bir kere su�a bula�an, kendini zalimler saf�nda bulur ve art�k saf tutmu� oldu�undan geri d�n��� zor olur. Bu mel'�n planlar�n �ylesine, tesad�fen veya ihtiya�tan haz�rlanmad���n� mant�kl� ve insafl� herkes anlayabilir. ��in i�inde toplum psikolojisinden anlayan uzmanlar da var muhakkak. Amerika, d�nyaya vermek istedi�i mesajlar�, benimsetmek istedi�i ��lg�nl�klar�, �uuralt�na eklemek istediklerini, i�ledi�i su�lar�n savunmalar�n�, d�nyan�n her yan�na sald��� ajanlar�na yeni yol haritalar�n� vs.. anlatmak i�in sinemay� kullan�r. Bu filmlerin senaryolar�n� uzman psikologlar, bilim adamlar�, m�hendisler, fikir adamlar�, devlet adamlar� birlikte yazarlar. Orta do�uyu ele ge�irme planlar�n� da b�yle komplike ekiplerle yapt�klar� g�n gibi a��k. Cazibelerine kap�lan bizim vatan hainleri de plan�n t�k�r t�k�r i�lemesi i�in kendilerine dikte ettirilen vazifelerini yap�yorlar. 30 k�sur y�l �ok uzun bir zaman.. Yasama, yarg�, y�r�tme, kurulu� ama�lar� vatan m�dafaas� ve demokratik m�cadele olan sivil ve resmi kurulu�lar hi�bir �ekilde bu konunun ��z�m�ne yana�mad�lar. El birli�i ile yang�n� b�y�tt�ler aksine. Ad� k�rt a��l�m� olsun, demokratik a��l�m olsun, farketmez, bu giri�im heyecan ve umut vericidir. Ekrem �ama Beyefendiye g�n�l kazanman�n �nemini belirtti�i i�in kat�l�yorum. Kavram ve benlik karga�as�na itilmi�, su�a bula�t�r�lm�� karde�lerimizin, �zellikle ��km�� olan morallerini y�kseltmek ve g�venlerini kazanmak yerinde olacakt�r. Sayg�lar�mla...

M�cella Pakdemir

31.08.2009 - 13:40

Bir insan�n ad�n� yanl�� telaffuz ederseniz kar��n�zdakini en az�ndan k�rars�n�z. Bunu s�rekli yaparsan�z, �stelik kendini tan�mlad���n�n d���nda etiketlerseniz nefret ettirirsiniz. Potansiyel hain ve su�lu muamelesi yaparsan�z ger�ekten de c�r�m i�lemesini sa�lars�n�z. Bir kere su�a bula�an, kendini zalimler saf�nda bulur ve art�k saf tutmu� oldu�undan geri d�n��� zor olur. Bu mel'�n planlar�n �ylesine, tesad�fen veya ihtiya�tan haz�rlanmad���n� mant�kl� ve insafl� herkes anlayabilir. ��in i�inde toplum psikolojisinden anlayan uzmanlar da var muhakkak. Amerika, d�nyaya vermek istedi�i mesajlar�, benimsetmek istedi�i ��lg�nl�klar�, �uuralt�na eklemek istediklerini, i�ledi�i su�lar�n savunmalar�n�, d�nyan�n her yan�na sald��� ajanlar�na yeni yol haritalar�n� vs.. anlatmak i�in sinemay� kullan�r. Bu filmlerin senaryolar�n� uzman psikologlar, bilim adamlar�, m�hendisler, fikir adamlar�, devlet adamlar� birlikte yazarlar. Orta do�uyu ele ge�irme planlar�n� da b�yle komplike ekiplerle yapt�klar� g�n gibi a��k. Cazibelerine kap�lan bizim vatan hainleri de plan�n t�k�r t�k�r i�lemesi i�in kendilerine dikte ettirilen vazifelerini yap�yorlar. 30 k�sur y�l �ok uzun bir zaman.. Yasama, yarg�, y�r�tme, kurulu� ama�lar� vatan m�dafaas� ve demokratik m�cadele olan sivil ve resmi kurulu�lar hi�bir �ekilde bu konunun ��z�m�ne yana�mad�lar. El birli�i ile yang�n� b�y�tt�ler aksine. Ad� k�rt a��l�m� olsun, demokratik a��l�m olsun, farketmez, bu giri�im heyecan ve umut vericidir. Ekrem �ama Beyefendiye g�n�l kazanman�n �nemini belirtti�i i�in kat�l�yorum. Kavram ve benlik karga�as�na itilmi�, su�a bula�t�r�lm�� karde�lerimizin, �zellikle ��km�� olan morallerini y�kseltmek ve g�venlerini kazanmak yerinde olacakt�r. Sayg�lar�mla...