BZE VERMEKTEN BAHSET, Halil Cibran

GENEL HABERLER - 15.09.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

Halil Cibran (1883-1931)"Sahip olduklar�n�zdan verdi�inizde,
�ok az �ey vermi� olursunuz;

Ger�ek vermek, kendinizden vermektir.

��nk� sahip olduklar�n�z, yar�n ihtiyac�n�z olabilir
diye saklay�p korudu�unuz �eylerden ibaret de�il mi?

Ve yar�n, kutsal �ehre giden hac�lar� takip ederken, kemiklerini,
iz b�rakmayan kumlara g�men fazla uyan�k bir k�pe�e ne getirebilir?

Ve ihtiya� korkusu da, ihtiya�tan ba�ka bir �ey de�il midir?

Kuyunuz tamamen doluyken susuzluktan korkmak,
tatmin olamayan bir susuzluk g�stermez mi?

�ok fazla �eye sahip olup, �ok az verenler, bunu
g�steri� isteyen gizli arzular� i�in yaparlar
ki bu da arma�anlar�n� yarars�z k�lar.


Ve baz�lar� vard�r ki, �ok az �eye sahiptirler ve hepsini verirler.
Bunlar hayata ve hayat�n definesine inananlard�r
ve kasalar� hi� bo� kalmaz.

Baz�lar� sevin�le verirler, bu sevin� onlar�n �d�l�d�r.

Baz�lar� ise �st�rap i�inde verirler ve bu ac� onlar�n vaftizidir.

Ve baz�lar� vard�r ki, ne vermenin ac�s�n� hissederler,
ne sevin� ararlar, ne de bir erdemlilik d���ncesi ta��rlar;

onlar, �u vadideki mersin a�ac�n�n kokusunu sal�s� gibi verirler.

B�yle ki�ilerin ellerinde tanr� dile gelir ve onlar�n g�zlerinden tanr�, d�nyaya g�l�mser.

�stendi�i zaman vermek g�zel bir davran�� olabilir; fakat
istenmeden, ihtiyac� hissederek vermek �ok daha anlaml�d�r.

Ve c�mert olan i�in, verecek kimseyi aramak, veri� olay�ndan daha fazla sevin� getirir.

Vermekten al�koyaca��n�z herhangi bir �ey olabilir mi?

Sahip oldu�unuz her �ey bir g�n verilecektir.

�yleyse �imdi verin ve vermenin hazz�n� miras��lar�n�z de�il siz ya�ay�n..

�o�unlukla ��yle dersiniz:
'verece�im, ama hak edeni bulabilirsem.'

Ne koruluktaki meyve a�a�lar� b�yle d���n�r, ne de �ay�rdaki s�r�ler.

Onlar, sakland���nda ��r�yecek olan�, ya�ayabilsin diye verirler.

Herhalde kendisine g�nler ve geceler verilmesini hak eden
bir ki�i, sizden gelebilecek �eyleri de hak eder.

Ve hayat okyanusundan i�meye hak kazanm�� bir insan,
sizin k���k �rma��n�zdan da bir bardak su alabilir.

Faydas�ndan �te, kabul etmenin gerektirdi�i cesaretten ve
g�venden daha b�y�k bir de�er var m�d�r?

Ve siz kim oluyorsunuz da, onlar�n g���slerini y�rtarak
gururlar�n� korunmas�zca ortaya seriyor, sonra da onlar�n de�erlerini �rt�s�z ve gururlar�n� utanmas�z olarak de�erlendiriyorsunuz?

�nce kendinizi vermeye hak kazanm�� ve verme olay�nda bir arac� olarak g�r�n.

��nk� ger�ekte her �eyi veren hayatt�r ve siz kendinizi bir verici olarak belirledi�inizde, sadece bir tan�k oldu�unuzu unutuyorsunuz.

Ve siz al�c�lar, ki hepiniz bu gruba dahilsiniz, ne kendinize
ne de size verene bir boyunduruk y�klememek i�in,
hi� bir minnet hissi ta��may�n.

Bunun yerine, arma�anlar� kanat yaparak, verenle beraber y�kselin;

��nk� borcunuzu gere�inden fazla abartmak, annesi �zg�r y�rekli d�nya, babas� evren olan c�mertlik olgusundan ��phe etmek demektir..."

 

 

�airler ve �iirleri

Ar�iv

Tarih: 15.09.2009 Okunma: 663

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?