HAYAL KIRIKLII BURADA, BABAKAN NEREDE?

Nazmi HSARLI - 13.09.2009


Ge�en yaz�m�zda, Ba�bakan’�n D�nya Kupas� elemelerine kat�lan futbol milli tak�m�na �ok �nem verdi�ini belirtmi�tik. O �nemin bir g�stergesi olarak, Kayseri’de bizden �ok zay�f bir tak�m olan Estonya ile yap�lan ma�ta haz�r bulunmu�tu.

 

Estonya’y� 4-2 gibi bir sonu�la yenmi�, �lkede bir bayram havas� estirmi�tik. Say�n Ba�bakan sevincini futbolcular� soyunma odalar�nda kutlayarak, onlar�n ba��n� ok�ayarak, taleplerini dinleyerek g�stermi�ti.

 

Gazetelerde futbolcularla Ba�bakan� g�steren boy boy resimler yay�mland�… Televizyon ekranlar� yine futbolcularla Ba�bakanlar�n�n sesli ve g�r�nt�l� haberlerine bol bol yer verdi. Bu bayram havas� Bosna-Hersek ma��na kadar 4 g�n 4 gece s�rd�.

 

Hafta ortas�nda Bosna’yla 1-1 berabere kal�nca, D�nya Kupas�na kat�lmak i�in hi�bir �midimiz kalmad�. ��nk� Bosna tam 4 puan �n�m�zdeydi ve kalan 2’�er ma�ta bu fark�n kapanmas� mucizeden �te bir �eydi.

 

Bu sefer de b�t�n �lke bir matem havas�na b�r�nd�. Say�n Ba�bakan da futbol ortamlar�nda g�r�nmedi. Bir bak�ma ortadan kayboldu.

 

Oldu mu �imdi?

 

Yani, milli tak�m galip gelirken iyi de berabere kal�nca k�t� m�? O �ocuklar�n, milli tak�m teknik direkt�r�n�n ve teknik adamlar�n ilgiye �imdi daha fazla ihtiyac� yok mu? Onlar� bir teselli etmek, sohbet etmek, ba�lar�n� ok�amak ko�ulsuz sevginin gere�i de�il mi?

 

*   *   *   *   *

 

Eh Ba�bakan’� da ho� g�rmek l�z�m!

 

As�l hayal k�r�kl���n� o ya�ad�, ��nk�!

 

Milli tak�m Bosna’y� yenip puan�n� art�rsayd�, �lke tekrar zafer havalar�na girseydi ve o hava yine 4 g�n 4 gece s�rseydi… D�nya Kupas�’na gitme �mitleri canl� kalsayd�… Millet ger�ek dertlerinden �imdi ve �n�m�zdeki 9 ay boyunca uzakla�t�r�lm�� olsayd� ne g�zel olurdu…

 

Ama olmad�!

 

Allah raz� gelmedi!

 

*   *   *   *   *

 

Bu �artlarda milli tak�m oyuncusu ve teknik adamlar�ndan �ok Say�n Ba�bakan’�n teselliye ihtiyac� var!

 

Ger�i, bir teselli ikramiyesi var… Fakat futbolun onda 1’i kadar ilgi �ekemiyor!

 

Basketbolu diyorum.

 

A Milli Basketbol tak�m�m�z, Avrupa �ampiyonas� ikinci tur F grubu ilk ma��nda son D�nya �ampiyonu ve Avrupa ikincisi �spanya’y� ma�lup etti. Bu �ok b�y�k bir ba�ar�…

 

Dedi�imiz gibi futbolun onda 1’i kadar ilgi �ekmiyor fakat medyaya bir ara gaz� verilirse milletin k�sm� azamisini bir s�reli�ine avutabilir.

 

Basket milli tak�m�na �st�n ba�ar�lar diliyoruz. Nitekim �ok iyi gidiyorlar. �n�allah Avrupa kupas�n� alacaklar.

 

 

Ar�iv

Tarih: 13.09.2009 Okunma: 736

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Seyfeddin Karahocagil

30.07.2009 - 02:01

Muhterem Karde�im E�itim �ok �nemli bir konu. Bu konuyla ilgilenmeniz harika bir�ey. Sizi y�rekten tebrik ediyorum. E�itim ama ger�ek e�itim, kaliteli e�itim. Ge�enlerde bir tv. kanal�nda bir yar��ma pro�ram� izliyorum. �niversite mezunu bir bayan. Bir ilimizin yerini bilemedi ama bilmem hanki gavurun filminin yap�mc�s�n� hemen yap��t�rd�. �ok �z�ld�m. Demek o gavurlar bizim gen�lerimi kendilerine g�re e�itmi�ler ve bizim �niversitelerimizden �ok daha ilerdeler. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla

Seyfeddin Karahocagil

30.07.2009 - 02:01

Muhterem Karde�im E�itim �ok �nemli bir konu. Bu konuyla ilgilenmeniz harika bir�ey. Sizi y�rekten tebrik ediyorum. E�itim ama ger�ek e�itim, kaliteli e�itim. Ge�enlerde bir tv. kanal�nda bir yar��ma pro�ram� izliyorum. �niversite mezunu bir bayan. Bir ilimizin yerini bilemedi ama bilmem hanki gavurun filminin yap�mc�s�n� hemen yap��t�rd�. �ok �z�ld�m. Demek o gavurlar bizim gen�lerimi kendilerine g�re e�itmi�ler ve bizim �niversitelerimizden �ok daha ilerdeler. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla