SYASET ESTONYA MAINDA

Nazmi HSARLI - 06.09.2009


 

Kader bu ya Avrupa’da bunca b�y�k ve di�li �lke oldu�u halde, 2010’da Afrika’da yap�lacak olan D�nya Kupas� elemelerinde gurubumuza d��en 5 �lkeden 4’� k���c�k �lkeler: Bosna-Hersek, Estonya, Ermenistan ve Bel�ika. Tek di�li tak�m ise �spanya.

05 Eyl�l Cumartesi ak�am� bu tak�mlardan Estonya milli futbol tak�m�yla ma��m�z vard�. Ma� �ncesi, medyada �yle bir hava yarat�ld� ki, 2 milyon n�fuslu Estonya’y� yenmemizin sanki zor olaca�� izlenimi verildi. Ma� �ok “kritik”mi�, mutlaka yenmemiz l�z�mm��.

Elbette futbol tak�m�n�n g�c� �lkesiyle mutlaka do�ru orant�l� de�ildir. Fakat �ok yak�n tarihlerde; �nce d�nya kupas�nda, sonra da daha ge�en y�l Avrupa Futbol �ampiyonas�nda yar� final oynayan bir T�rkiye’den bahsediyoruz. B�yle bir T�rkiye’nin, �stelik kendi sahas�nda, uluslar aras� bir ba�ar�ya imza att���n� g�rmedi�imiz Estonya’y� yenmemesi m�mk�n m�?

Nitekim �ok rahat bir �ekilde 4-2’lik bir skorla yendik.  Ger�i, ma��n ba��nda bir kaza gol� yiyerek alta d��t�k. Fakat T�rk milli tak�m� rakibinden o kadar �st�nd� ki, geriye d��t���m�z dakikalarda bile, ma��n sonucu konusunda hi�bir endi�em yoktu.

*   *   *   *   *

Maksat Ne?

 Peki, neden ma� �ncesi sanki ger�ekten zorlu bir ma�a ��kaca��m�z izlenimi verilmek istenmi�tir?

��nk� ma�a 2 bakan� ve say�s�z milletvekiliyle Ba�bakan’�n da gidece�i bildirilmi�tir de ondan. Koskoca �lkenin ba�bakan� uyduruk, sonu daha ma� ba�lamadan belli bir ma�a m� gitseydi yani?

�lgi nas�l �ekilecek? Tabii ki endi�e yaratacaks�n, heyecanlar� k�r�kleyeceksin… Zihinleri esir alacaks�n.

Zihinleri sadece 1 ma� ak�am� i�in de�il, uzun vadeli bir s�re� i�in teslim alacaks�n. 2010’daki d�nya kupas�na gitmemiz hayati �nemde!

��nk� gurubumuzda 1’nci olsayd�k i� bitecek ve gelecek Haziran’a kadar ba�ka milli ma� oynamayacakt�k. Ama buna imk�n yok; hi� yenilgisi olmayan �spanya birincili�ini il�n etti.

*   *   *   *   *

2’nci Olursak Ne Olur?

 ��te buras� �ok m�him! Her �eyden �nce, grupta 2’nci olma ihtimaliniz s�rmeli. Yoksa yap�lacak ma�lar�n bir heyecan� kalmaz.

Gurupta 2’nci olman�n �ok �nemli di�er avantaj�, bu eleme ma�lar� bittikten sonra, 2’ncilerin kat�laca�� yeni elemeler ba�l�yor. Yeni guruplar olu�turulacak, yeni ma�lar yap�lacak. Eh, i�in ucunda da d�nya kupas�na gitmek oldu�una g�re, bu b�t�n millete yeni milli heyecanlar getirecek demektir…

Elbette bu da ge�im s�k�nt�s�ndan, i�sizlikten, yolsuzluktan, ter�rden, asayi�sizlikten, e�itim, sa�l�k, ula��m Vs. sorunlardan bunalan halk�n dikkatlerini ba�ka y�nlere �ekmek imk�n� bah�ediyor.

��i ba��ndan a�k�n olmas� gereken Ba�bakan, minik bir �lkeyle yap�lacak bir ma�a neden bu kadar �nem verdi�ini g�stermeye �al���yor? Bir ma�a gitmekle ka� ku� vuruyor?

Futbolseverlere �irin g�z�kmek…

Siyasetten bunalan, ��z�ms�zl�kten t�kanan dima��n� dinlendirmek…

Medyan�n ilgisini ger�ek meselelerden futbola �ekmek…

Elbette futbolculara gaz vermek… Muhakkak, �lkenin Ba�bakan�n�n seyretti�i bir ma�ta futbolcular daha bir gayretli olacaklard�r.

En m�himi gelecek aylar�n g�ndemini kurtarmak…

Guruptan 2’nci olarak ��kmam�z durumunda; zaten her hafta, neredeyse her g�n yap�lan ve konu�ulan lig ma�lar�n�n yan� s�ra, �n�m�zdeki 9 ay boyunca �lke g�ndeminde s�rekli bir “d�nya kupas�” tart��malar� olacak…   

“A��l�m”lar�n bunaltt���, ��k�� kap�s� arad��� b�yle bir d�nemde bir ba�bakan� daha fazla ne rahatlatabilir?

 

Ar�iv

Tarih: 06.09.2009 Okunma: 725

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?