SAKARYA TRKS, Necip Fazl Ksakrek

GENEL HABERLER - 20.05.2009

Necip Faz�l


�nsan bu, su misali, k�vr�m k�vr�m akar ya:
Bir yanda akan benim, �b�r yanda Sakarya.

Su iner yoku�lardan, hep basamak basamak;
Benimse al�n yaz�m, yoku�larda susamak.

Her �ey akar, su, tarih, y�ld�z, insan ve fikir:
Oluklar �ift, birinden nur akar, birinden kir.

Ak��ta demetlenmi�, b�y�k, k���k, kainat:
�u ��kan buluta bak, bu inen suya inat!

Fakat Sakarya ba�ka, yoku� mu ��k�yor ne?
Kur�undan bir y�k binmi�, k�p�kten g�vdesine:

�atl�yor, y�rt�n�yor yoku�u s�kmek i�in.
Hey Sakarya, kim demi� suya vurulmaz per�in?

Rabb'im isterse, sular b�kl�m b�kl�m burulur.
S�rt�na Sakarya'n�n, T�rk tarihi vurulur.

Eyvah, eyvah, Sakarya'm, sana m� d��t� bu y�k?
Bu d�v� hor, bu d�v� �ks�z, bu d�v� b�y�k!..

Ne a��r imtihand�r, ba��ndaki Sakarya!
Binbir ba�l� kartal� nas�l ta��r kanarya?

�nsand�r san�yordum mukaddes y�ke hamal;
Hamall�k ki, sonunda, ne r�tbe var, ne de mal,

Yaln�z ac� bir lokma, zehirle pi�mi� a�tan:
Ve ayr�l�k, anneden, vatandan, arkada�tan!

�imdi d�v�n Sakarya, d�v�nmek vakti bu �n;
Kehke�anlara ka�m�� eski g�ne�leri an!

Hani Yunus Emre ki, k�y�nda geziyordu?
Hani ard�na �il �il kubbeler serpen ordu?

Nerede karde�lerin, c�mert Nil, ye�il Tuna?
Giden �anl� ak�nc�, ne g�n d�ner yurduna?

Mermerlerin nabz�nda h�l� �arpar m� tekbir?
Bulur mu deli r�zg�r o seday�: Allah bir!

B�t�n bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran d�kt� geceler.

Vicdan azab�na e� kayna kayna Sakarya.
�z yurdunda garipsin, �z vatan�nda parya!

�nsan �� be� damla kan, �rmak �� be� damla su:
Bir hayata �att�k ki, hayata kurmu� pusu.

Geldi �l�ml� yalan, gitti �l�ms�z ger�ek:
Siz, hayat s�ren le�ler, sizi kim diriltecek?

Kafda��n� assalar, belki �eker de bir k�l!
Bu ifritten sualin, k�l�n� �ekmez ak�l!

Sakarya, saf �ocu�u, m�sum Anadolu'nun,
Divanesi ikimiz kald�k Allah yolunun!

Sen ve ben, g�zya��yle �slanm�� hamurdan�z;
Rengimize baks�nlar, kandan ve �amurdan�z!

Akrebin k�skac�nda yo�urmu� bizi kader;
Ald�rma, b�yle gelmi�, bu d�nya b�yle gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz:
Sen k�vr�l, ben gideyim, Son Peygamber k�lavuz!

Yol onun, varl�k onun, gerisi hep angarya:
Y�z�st� �ok s�r�nd�n, aya�a kalk, Sakarya!Ariv

Tarih: 20.05.2009 Okunma: 655

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?