SPOR YAAM KALTENZ ARTIRMANIZA YARDIMCI OLUR

Nazmi HSARLI - 10.05.2009

Sporun en az 99 yarar� vard�r. Bug�n 33 faydas�n� sunuyoruz.


  1. Sa�l���n�z�n de�erini anlaman�za yard�mc� olur.


2. Ya�am kalitenizi artt�rman�za ve geli�tirmenize yard�mc� olur.

3. Fiziksel performans�n�z� geli�tirir.

4. Kalp rahats�zl��� riskini azalt�r.

5. Maksimum oksijen kapasitenizi artt�r�r.

6. Y�ksek tansiyon riskini veya ilerlemesini azalt�r.

7. Y�ksek tansiyonu olanlar�n, tansiyonu kontrol alt�nda tutmas�na yard�mc� olur.

8. Kandaki Triglycerid seviyesinin azalt�r.

9. Kandaki iyi kolestrolu (HDL) art�r�r.

10. Dinlenme kalp at�m�n� d���r�r.

11. Kalp - damar dola��m�n� geli�tirir.

12. Anaerobik e�i�i artt�r�r, bu da �abuk yorulmay� ve dolay�s�yla kanda laktik asit birikiminin erken olu�mas�n� engeller.

13. Kalp rezervini art�r�r.

14. Kalbinizin bir at�mda v�cuda pompalad��� kan miktar�n� art�r�r.

15. V�cut �s�n�z� so�utma i�in, deri y�zeyine gerekli kan ak�� kabiliyetini art�r�r.

16. Akci�er kapasitenizi artt�rarak, oksijenin akci�erlerden kana ge�ebilme kabiliyetini artt�r�r.

17. Kalp krizi ge�irdikten sonra, hayatta kalma �ans�n�z� artt�r�r.

18. Koronerde kan p�ht�la�ma hassasiyetini d���r�r.

19. Kandaki yo�unla�may� azalt�r

20. Kalbinizin daha verimli pompalama i�levini yapmas�n� sa�lar

21. Kan�n�z�n kan plazma hacmini geni�letir.

22. Orta seviyeli egzersizler s�ras�nda, kalp at�m say�s�n� d���r�r.

23. Anormal nab�z at�m incinmelerini azalt�r.

24. Kaslar�n�z�n kandan oksijen ��karma kabiliyetini art�r�r.

25. �arp�nt� riskini azalt�r.

26. �ok �e�itli sebeplere ba�l� ba� a�r�lar�ndan kurtulman�z� sa�lar.

27. Hamilelikte kar��la��lan bir�ok rahats�zl�klardan (�r. kab�zl�k, bela�r�s�, mide ek�imesi gibi) kurtulman�z� sa�lar.

28. S�cakl��a kar�� tahamm�l�n�z� art�r�r.

29. Endi�e ve kuruntular�n�z� azalt�r.

30. Streslerden korunmaya ve kurtulmaya yard�mc� olur.

31. V�cudun �st solunum yollar� enfeksiyonuna kar�� direncini art�r�r.

32. �eker hastal���n�z�n geli�me riskini azalt�r.

33. �eker tolerans�n�z�n geli�mesini sa�lar.

 

 

Ar�iv


Tarih: 10.05.2009 Okunma: 706

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?