NSANLIK TRKS, Bahaeddin Karako

GENEL HABERLER - 09.05.2009

- Yurt bah�emizde en g�zel �i�ekleri yeti�tiren, ger�ek bah��van Sayg�de�er ��retmenlerimize sel�m ve sevgi ile...

I����m g�l ayd�nl���, ya da �i�dem,
Ben topra�� yeni yaran bir kardelenim.
Diyelim bir yerde zaman aksad�,
Araya sen girersin ��retmenim…

Nereye bak dersen, oraya bakar�m ben,
I��k sular�nda ak�akavak mis�li uzay�p giden benim.
Diyelim bir yerde h�z�m kesildi,
Yeti�ir elimden sen tutars�n ��retmenim…

“Tahtaya kalk! ” dersin, hemen kalkar�m;
“Anlat! ” dersin, ben anlat�r giderim.
Nerede yan�lsam ya�murun keser yolumu,
Yanl���m� hep sen d�zeltirsin ��retmenim…

D���p bir ku�un, bir kelebe�in pe�ine,
Uzaklara, �ook uzaklara gitti�im olur benim.
Ne zaman ba��m� sert bir yere �arpsam,
�lk �z�len sen olursun ��retmenim…

G�ky�z� karatahta, y�ld�zlar harf ve rakam;
Parmaklar�n� tebe�ir yap�p yazan benim.
Elimin yeti�emedi�i yerlere,
Beni sen y�kseltirsin ��retmenim…

Alfabeye ba�lad���m g�nden beri,
Durmadan a�a�, ku�, �i�ek resimleri �izerim.
Hangi i�i ba�arsam y�z ak�yla ben,
Sevinen sen olursun ��retmenim…

Vatan�, milleti, bayra�� sevmeyi,
Daha �i�dem h�lindeyken senden ��rendim.
Ne zaman bir yerim kesilip kanam��sa,
Y�re�inle sar�verdin ��retmenim…

Bar���n, karde�li�in kutsal g�zelli�ini
Ve sevginin bir ibadet oldu�unu tekrarlamasan da bilirim.
Benim haritam� sen �izdin, sen �ekil verdin bana;
Ben, senin eserinim ��retmenim…

Ben, kendi uygarl���m�n en geni� tarlas�nda
Yar�nlara g�l�mseyen, daha bir g�k ekinim.
Dost bulutlar� sa��yorsun �st�me,
Benim y�re�im kabar�yor ��retmenim.

G�n ���r, ben ���r�m doruk doruk;
Sarma��klar gibi �o�al�p giden benim.
Senin sesin ufuklarda yank�lan�r durur,
Ben, senin eserinim ��retmenim…

Bahaeddin KARAKO� (Bir �ift Beyaz Kartal)Ar�iv

Tarih: 09.05.2009 Okunma: 835

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

13.04.2009 - 15:37

asl�nda �stad�m elin gavuruna k�z�yoruzda bu �lkede dine olan tav�rda malum. m�sl�mana olan tav�r malum. bizim bize etti�imizin yan�nda gavrunki devede kulak sanki. biz kendi de�erlerimize y�rekten sahip ��ksak o k�stah rezil bu c�reti bulabilir mi? asla asla asla. ama yok. biz t�kenmi�iz ama a�layan�m�z yok. bunun hakikatte h�k�metlede ilgisi yok. ben hep �unu d���n�r�m:::::e�er bu millet bu vatan bu devlet 6 hatta y�kseltelim 10 olsun bu s�rede batacak kadar basitse hi� olmasayd� daha iyiydi. �imdi her t�rl� rezaletten ve sefaletten 6 y�l� sorumlu tutmak asla vicdana s��maz. kar��n�zdakileri sevin sevmeyin bu b�yledir bence. yani madem denilenler o kadar kolayd� y�llarca kim h�kmetti bu �lkeye. her t�l� kurumuyla. yani yani yani....kalbi sayg� selam dua umut muhabbet can�m abim...

�zg�r deniz

13.04.2009 - 15:37

asl�nda �stad�m elin gavuruna k�z�yoruzda bu �lkede dine olan tav�rda malum. m�sl�mana olan tav�r malum. bizim bize etti�imizin yan�nda gavrunki devede kulak sanki. biz kendi de�erlerimize y�rekten sahip ��ksak o k�stah rezil bu c�reti bulabilir mi? asla asla asla. ama yok. biz t�kenmi�iz ama a�layan�m�z yok. bunun hakikatte h�k�metlede ilgisi yok. ben hep �unu d���n�r�m:::::e�er bu millet bu vatan bu devlet 6 hatta y�kseltelim 10 olsun bu s�rede batacak kadar basitse hi� olmasayd� daha iyiydi. �imdi her t�rl� rezaletten ve sefaletten 6 y�l� sorumlu tutmak asla vicdana s��maz. kar��n�zdakileri sevin sevmeyin bu b�yledir bence. yani madem denilenler o kadar kolayd� y�llarca kim h�kmetti bu �lkeye. her t�l� kurumuyla. yani yani yani....kalbi sayg� selam dua umut muhabbet can�m abim...