UMAR MIYDIN? Mehmet Akif

GENEL HABERLER - 30.04.2009

Mehmet Akif ERSOY

 

"Odama girdim; kap�y� kapad�m; a�lamaya ba�lad�m:

O g�n ak�ama kadar �slam'�n garibli�ine,

m�sl�manlar�n inhit�t�na a�lad�m, a�lad�m... "

Seb�l�rre��d �imal m�sl�manlar�ndan At�ullah Beh�eddin

 

G�r�nmez ��in� bir �ehre olsun rehg�z�r�nda;

Ne gurbettir ��ken �sl�m'a �sl�m'�n diy�r�nda?

 

Umar m�yd�n ki: Ma'betler, ib�detler yet�m olsun?

Ezanlar arkas�ndan a�las�n bir nesl-i me’y�sun?

 

Umar m�yd�n: Cem�'at bekleyip durduk�a minberler,

Dikilmi� d�rt direk g�rs�n, serilmi� bir y���n mermer?

 

Umar m�yd�n: Tavanlar yerde yats�n, rahneden b�t�b?

E�iklerden yosun bitsin, �r�mcek ba�las�n mihr�b?

 

Umar m�yd�n: O, ta� ta� devrilen, b�ny�n-� mers�sun,

�u v�ran kubbelerden b�yle son fery�d� dem tutsun?

  

��it: On d�rt as�rl�k bir cih�n�n inhid�m�ndan,

Kopan ra'd�n, ufuklar inliyor, h�l� dev�m�ndan!

 

Civ�r�n, manzar�n, cevvin, muh�tin, her yerin m�tem;

Kulak ver: �arp�yor bir m�temin, kalbinde bin �lem!

 

Ne h�srand�r ki: Doldursun bug�n tevh�din enk�z�,

O, h�kinden neb�ler f��k�ran, ikl�m-i feyy�z�!

 

Gezerken tavr-� ist�la al�p meydanda bin m�nker,

�u milyonlarca �man "nehye kalk��sam" demez, �rker!

 

�m�rlerdir bir al�ak zulme miskin ink�y�d�ndan,

Silinmi� emr-i bi'l-ma'r�fun art�k ismi y�d�ndan.

 

Hay� s�yr�lm��, inmi�: �yle y�zs�zl�k ki her yerde...

Ne �irkin y�zler �rtermi� me�er bir incecik perde!

 

Vef� yok ahde h�rmet hi�, em�net l�fz-� b�-medl�l;

Yalan r�ic, h�y�net m�ltezem her yerde, hak me�h�l.

 

Y�rekler merhametsiz, duygular s�fl�, emeller h�r;

Nazarlardan ta�an ma'n� ib�dull�h� istihk�r.

 

Beyinler �rperir, y� Rab, ne korkun� ink�l�b olmu�:

Ne din kalm��, ne �man, din har�b, �man t�r�b olmu�!

 

Mef�hir kaynas�n gitsin de, vicdanlar kesilsin l�l...

Bu izmihl�l-i ahl�ki y�r�rken, durmaz istikl�l!

 

 Sen ey b���re dinda�, sanki, bizden hayr �m�d ettin;

Nih�yet, ye'se d��t�n, a�lad�n, a�latt�n, inlettin.

 

Sam�m� ya�lar�nda co�tu r�hum, herc � merc oldu;

Fakat, m�tem hal�s etmez cehennemler saran yurdu.

 

Cem�'at intib�h ister, uyanmaz gizli ya�larla?

�al��mak!.. Ba�ka yol yok hem nas�l? Canlarla, ba�larla.

 

Al�nlar terlesin, derhal iner mev'�d olan rahmet,

Nas�l h�sir kal�r "tevf�ki hakkettim" diyen millet?

 

�l�h�! Bir m�eyyed bir kerim el yok mu, tutsun da,

��kars�n �ark'� zulmetten, g�t�rs�n fecr-i maks�da?

 

�stanbul, 24 Te�rinievvel 1334 (1918)
 

Ariv

Tarih: 30.04.2009 Okunma: 643

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

03.04.2009 - 16:20

fikir temelli de�ilde romantizm(duygu) temelli oldu�u m�ddet�e halk�n ger�ek tavr� asla belirlenemez. halk b�t�n liderlerce kesinlikle uyutuluyor. hi�birisi samimi de�il asla. SAM�M� VE Y���T OLAN G��T� G�TT� APANSIZ BU D�NYADAN.. �STEL�K Z�RVELERDE.. YER�N P�SL��� ���NDE DE��L UFUKLARIN BERRAKLI�I E�L���NDE...SAYGI VE UMUT

�zg�r deniz

03.04.2009 - 16:20

fikir temelli de�ilde romantizm(duygu) temelli oldu�u m�ddet�e halk�n ger�ek tavr� asla belirlenemez. halk b�t�n liderlerce kesinlikle uyutuluyor. hi�birisi samimi de�il asla. SAM�M� VE Y���T OLAN G��T� G�TT� APANSIZ BU D�NYADAN.. �STEL�K Z�RVELERDE.. YER�N P�SL��� ���NDE DE��L UFUKLARIN BERRAKLI�I E�L���NDE...SAYGI VE UMUT