HAKMYET MLLETN, Seyfeddin Karahocagil

GENEL HABERLER - 24.04.2009


Seyfeddin Karahocagil

Bir tek g�n�l k�rmaya binlerce kez pi�man�m,
K�t� insana de�il, k�t�l��e d��man�m.

Zul�m ortadan kalksa hi�bir zalim kalmazd�,
Zul�m art�nca karde�, zalimler ondan azd�... (az�tt�)

D�nyam�za baksana, her yan� bir batakl�k,
Batakl�klar yap�yor zalimlere yatakl�k.

K�t�l�kler hep serbest, iyilikler yasaklanm��,
Zul�m olan ne varsa, bu sipere saklanm��.

Siperlere kendince uyduruk ad koymu�lar,
Arkas�ndan milletin g�zlerini oymu�lar.

Oynanan tam ortada, bir karag�z oyunu,
Sen g�lgeye bakarken, kurtlar yiyor koyunu.

El ele ver karde�im batakl�klar kurusun,
Hak, adalet dosdo�ru, tam ray�nda y�r�s�n.

Bu i� hi� kolay de�il bilesin, elbet �etin,
Ba�ka da bir yolu yok, HAK�M�YET M�LLET�N.......

6 - Nisan - 2008 ANKARAAr�iv

Tarih: 24.04.2009 Okunma: 648

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

23.03.2009 - 15:41

in�aallah her �ey g�zel olur. g�nl�m�zce ya�ayaca��m�z bir d�nya kurulur ve zevklerimiz zehirlenmez umutlar�m�z �al�nmaz eme�imiz gaspedilmez insan gibi ya�ar gideriz.. umutla sayg�yla

Seyfeddin Karahocagil

24.03.2009 - 01:41

Gine ne harika bir derdimize parmak basm��s�n muhterem karde�im.Darbelerin devrinin kapanmas� i�in iki, �ok �nemli �eyin ger�ekle�mesi laz�m. 1-Anayasa de�i�ikli�i yap�lmal� ve yeni anayasa 50 maddey� ge�memeli, hemen her maddedeki "Ama" gibi lastikli ifadeler olmamal�. Herkesin kolayca anlayaca�� �ekilde olmal�. Her kurumu yerine oturtmal�."Koruma, kollama, kurtarma" gibi hak ve imtiyazlar ne orduya ve ne de hi� bir kuruma tan�nmamal�. Hukukta g�r�� birli�i sa�l�yacak �ekilde kanunlar olmal�. tek bir hukuk sistemi �n�nde herkes e�it olmal� yani dokunulmazl�k gibi bir imtiyaz olmamal�. 2- Bug�ne kadar yap�lm�� b�t�n darbeler adalet �n�nde hesap vermeli 1960 ihtilali dahil. Herhangi bir vatanda� ��k�p Emekli pa�an�n s�yledi�ini s�yliyemiyorsa onunda s�yleyememesi gerek.Bu s�ylediklerim hala ufukta bile g�z�km�yor. Gelelim Ak partinin derin devlet olu�turmas�na. 370 e yak�n bir oyla anayasa de�i�tirmekten aciz olanlar a��k devlet olu�turam�yor nerde kald� derin devlet. Bu ancak Darbecilerin h�sn� kuruntusudur diyor. selam, sevgi ve sayg�lar�m� sunuyorum.

�zg�r deniz

23.03.2009 - 15:41

in�aallah her �ey g�zel olur. g�nl�m�zce ya�ayaca��m�z bir d�nya kurulur ve zevklerimiz zehirlenmez umutlar�m�z �al�nmaz eme�imiz gaspedilmez insan gibi ya�ar gideriz.. umutla sayg�yla

Seyfeddin Karahocagil

24.03.2009 - 01:41

Gine ne harika bir derdimize parmak basm��s�n muhterem karde�im.Darbelerin devrinin kapanmas� i�in iki, �ok �nemli �eyin ger�ekle�mesi laz�m. 1-Anayasa de�i�ikli�i yap�lmal� ve yeni anayasa 50 maddey� ge�memeli, hemen her maddedeki "Ama" gibi lastikli ifadeler olmamal�. Herkesin kolayca anlayaca�� �ekilde olmal�. Her kurumu yerine oturtmal�."Koruma, kollama, kurtarma" gibi hak ve imtiyazlar ne orduya ve ne de hi� bir kuruma tan�nmamal�. Hukukta g�r�� birli�i sa�l�yacak �ekilde kanunlar olmal�. tek bir hukuk sistemi �n�nde herkes e�it olmal� yani dokunulmazl�k gibi bir imtiyaz olmamal�. 2- Bug�ne kadar yap�lm�� b�t�n darbeler adalet �n�nde hesap vermeli 1960 ihtilali dahil. Herhangi bir vatanda� ��k�p Emekli pa�an�n s�yledi�ini s�yliyemiyorsa onunda s�yleyememesi gerek.Bu s�ylediklerim hala ufukta bile g�z�km�yor. Gelelim Ak partinin derin devlet olu�turmas�na. 370 e yak�n bir oyla anayasa de�i�tirmekten aciz olanlar a��k devlet olu�turam�yor nerde kald� derin devlet. Bu ancak Darbecilerin h�sn� kuruntusudur diyor. selam, sevgi ve sayg�lar�m� sunuyorum.