BURASI ANADOLU MLLETLER MEZARLII, zcan ler

GENEL HABERLER - 04.09.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 G�zlerdeki nefretin,
sorar�m sebebini,
Kalpler kin kusar durur,
dil a�ar edebini.

Akl�n yolu ortakt�r,
�hanete af olmaz.
Haine m�samaha,
G�steren huzur bulmaz.

Vicdan sa��r, g�zler k�r,
ayr�l�klar b�y�yor,
A� g�z�n� sen de g�r
d��man, mutlu g�l�yor.

Milletleri y�celten,
birlik idealidir,
�u �lke hepimizin,
kavgaya sebep nedir?

Tahriklere kanarsak,
kolay lokma oluruz,
Sonra bu co�rafyadan
silinir, kayboluruz.

Karde�li�in s�rr�n�,
arayal�m, bulal�m,
Kald�r�p ayr�l���,
tek bir yumruk olal�m.

Vatan, millet, bayra��n
yap�lmaz pazarl���,
Buras� Anadolu,
milletler mezarl���...Ar�iv

Tarih: 04.09.2009 Okunma: 713

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

O�UZ T�RK�

13.03.2009 - 17:41

okumayan sorgulamayan d���nmeyen bir millet oldu�umuz i�in. hele ki gen�ler b�yle yeti�ti�i i�in, polatlar da �ok olacak, kurtlar vadisi gibi dizilerde. �nemli olan kanmamak diyorum. o dizi e�er ki t�rkiyenin ger�eklerini anlatsa sanm�yorum 2. b�l�m� yay�nlanabilsin. her�ey k�l�f�na uyduruluyor g�zel �lkemde,bu da onlardan biri olsa gerek... SAYGILAR

�zg�r deniz

13.03.2009 - 18:24

Dizide yo�un siyas� mesajlar veriliyor.............�Z BU gerisi hikaye.......umutla muhabbetle can�m abim.....garip bir kumpas....birileri cebini dolduruyor ama hangi yoldan.....birileri aldan�yor ama nas�l....maalesef olan Y�CE VATAN T�RK�YE ye oluyor herhalukarda.....umutla

Seyfeddin Karahocagil

14.03.2009 - 01:31

Muhterem Karde�im ve de�erli dostum. Gine harika bir yere permek basm��s�n. Tebrikler.Okullarda okutulan tarih kitaplar�ndan tutun da, Gazete ve televizyonuna kadar Hi� birisi i�in derinine inme zahmetine katlanmadan afaki bir bi�imde ve malesef Milleti aptal yerine koyarak yaz�p �izerler... �nce bunlar� ray�na oturtabilsek, memleketi d�zeltiriz san�r�m. Ya �a�k�akc� ya iftirac�.. Bilmem burada �ok uzun mu olur ama bu s�yledi�ime bir �rnek olmas� bak�m�ndan bir anektod anlatmak isterim. �lkokul Pro�ram� de�i�ikli�i siras�nda. Ankaradan �� uzman gelm�� bize yeni ilkokul pro�ram�n� tan�t�yor. Pro�ram zengin materyal i�eren bir pro�ram. Biz s�n�flara yaz� tahtas� ve tebe�ir bulam�yoruz. Ben s�z ald�m - Efendim bu tan�tt���n�z pro�ram�n bizde uygulanmas� imk�ns�zd�r. T�rkiyemizin �artlar� d���n�lerek haz�rlanmam�� diyince Uzman ki�i biraz sinirli bir tav�rla - Bu pro�ram Bir ekip taraf�ndan �� y�l Amerikada ara�t�rma ve e�itim yaparak haz�rlanm�� bir pro�ramd�r ve ilmi verilere g�re haz�rlanm��t�r. dedi Ben cevab� yap��t�rd�m. - �z�r dilerim anlatamad�m herhalde. Ben Amerikaya g�re bir pro�ram de�il demedim, T�rkiyeye g�re de�il dedim. Yaz�k O ekip �� y�l�n� Amerikada heba edinceye kadar Benim ��retmenlik yapt���m Van ili Ba�kale il�esi Hespistan k�y�nde bir y�l ��retmenlik yapsalard� ne dedi�imi anlarlard�.Dedim ve tart��ma bitti �imdi gelelim dizilere. Milletten. tarihten ger�ekten ve hatta vicdan ve b�t�n de�erlerimizden o kadar kopuk ki.. Felakette burada. Neslimizi bizden kopar�yor ve yozla�t�r�yorlar s���nd�klar� siper se, Bas�n H�rriyeti. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla

O�UZ T�RK�

13.03.2009 - 17:41

okumayan sorgulamayan d���nmeyen bir millet oldu�umuz i�in. hele ki gen�ler b�yle yeti�ti�i i�in, polatlar da �ok olacak, kurtlar vadisi gibi dizilerde. �nemli olan kanmamak diyorum. o dizi e�er ki t�rkiyenin ger�eklerini anlatsa sanm�yorum 2. b�l�m� yay�nlanabilsin. her�ey k�l�f�na uyduruluyor g�zel �lkemde,bu da onlardan biri olsa gerek... SAYGILAR

�zg�r deniz

13.03.2009 - 18:24

Dizide yo�un siyas� mesajlar veriliyor.............�Z BU gerisi hikaye.......umutla muhabbetle can�m abim.....garip bir kumpas....birileri cebini dolduruyor ama hangi yoldan.....birileri aldan�yor ama nas�l....maalesef olan Y�CE VATAN T�RK�YE ye oluyor herhalukarda.....umutla

Seyfeddin Karahocagil

14.03.2009 - 01:31

Muhterem Karde�im ve de�erli dostum. Gine harika bir yere permek basm��s�n. Tebrikler.Okullarda okutulan tarih kitaplar�ndan tutun da, Gazete ve televizyonuna kadar Hi� birisi i�in derinine inme zahmetine katlanmadan afaki bir bi�imde ve malesef Milleti aptal yerine koyarak yaz�p �izerler... �nce bunlar� ray�na oturtabilsek, memleketi d�zeltiriz san�r�m. Ya �a�k�akc� ya iftirac�.. Bilmem burada �ok uzun mu olur ama bu s�yledi�ime bir �rnek olmas� bak�m�ndan bir anektod anlatmak isterim. �lkokul Pro�ram� de�i�ikli�i siras�nda. Ankaradan �� uzman gelm�� bize yeni ilkokul pro�ram�n� tan�t�yor. Pro�ram zengin materyal i�eren bir pro�ram. Biz s�n�flara yaz� tahtas� ve tebe�ir bulam�yoruz. Ben s�z ald�m - Efendim bu tan�tt���n�z pro�ram�n bizde uygulanmas� imk�ns�zd�r. T�rkiyemizin �artlar� d���n�lerek haz�rlanmam�� diyince Uzman ki�i biraz sinirli bir tav�rla - Bu pro�ram Bir ekip taraf�ndan �� y�l Amerikada ara�t�rma ve e�itim yaparak haz�rlanm�� bir pro�ramd�r ve ilmi verilere g�re haz�rlanm��t�r. dedi Ben cevab� yap��t�rd�m. - �z�r dilerim anlatamad�m herhalde. Ben Amerikaya g�re bir pro�ram de�il demedim, T�rkiyeye g�re de�il dedim. Yaz�k O ekip �� y�l�n� Amerikada heba edinceye kadar Benim ��retmenlik yapt���m Van ili Ba�kale il�esi Hespistan k�y�nde bir y�l ��retmenlik yapsalard� ne dedi�imi anlarlard�.Dedim ve tart��ma bitti �imdi gelelim dizilere. Milletten. tarihten ger�ekten ve hatta vicdan ve b�t�n de�erlerimizden o kadar kopuk ki.. Felakette burada. Neslimizi bizden kopar�yor ve yozla�t�r�yorlar s���nd�klar� siper se, Bas�n H�rriyeti. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla