HATA YAPMA, SABIR GSTERME, TAKDR ETME

KTAP; SANAT LEM - 02.02.2009

(Ge�en haftadan devam)

Olumlu davran�� ancak olumlu bir tepki g�r�rse peki�ecektir. Kendimize ne kadar hata yapma f�rsat� tan�yoruz, �ocu�umuza ne kadar... Bazen bir s�re i�in sadece yap�lan olumlu davran��lar� g�r�p,onlara odaklanmak ,hatal� davran��lar� s�k s�k hat�rlatmamak gerekebilir. Takdir etmek ve �d�llendirmek istenilen davran���n hemen ard�ndan yap�lmal�d�r. Aksi takdirde �ocuk ne i�in �d�llendirildi�ini ya da be�enildi�ini unutacak,ayn� olumlu davran��� sergilemeyi de hat�rlamayacakt�r.


Sab�r g�stermek bazen ger�ekten zor gelir.Zira �ocuklar ebeveynlerin sab�rlar�n� zorlamada �ok ba�ar�l�d�rlar.�ncelikle patlayaca��n�z� hissetti�inizde �ocu�a duygunuzun ne oldu�undan bahsedin ve o s�rada tart��may� kesip,hem kendinizin hem de �ocu�un sakinle�mesini bekleyin.Kendinize �ocu�a sinirlendim ama acaba bu �fkenin ger�ekten ne kadar� �ocu�a y�nelik,ne kadar� ba�ka nedenlerden diye sorun.Bazen i�te ya�ad���n�z bir sorunu eve ta��d���n�z i�in ya da o g�n sizi k�zd�ran bir olay i�in patlayacak yer arars�n�z.Kar��n�zdaki en kolay hedefte �ocuk olur.Tart��ma ba�lad���n� hissetti�inizde �ocu�a �ok k�zg�n�m ya da yorgunum ,�zg�n�m diye duygunuzu a��klay�n.�ocuk bunu anlayacakt�r.Bazen ayn� davran��� sizi anlamamazl�ktan gelip s�rd�rebilir ancak her defas�nda ayn� �ekilde davran�rsan�z bir s�re sonra �ocuk bu de�i�ikli�i fark edecek ve o da duygular� yolu ile konu�acak belki de neden o g�n b�yle davrand��� ,can�n� s�kan bir �ey olup olmad���n� anlatacakt�r.�ocuk istenmeyen bir davran�� yapt���nda bunun sonu�lar� hakk�nda d���nmesini sa�lamak ve a��klamak �nemlidir.Evde belirlenen kurallara uyulmad��� zaman bunun kendisine ya da ba�kas�na ne gibi zararlar� olaca�� �ocu�a anlat�lmal� ve bunlar hakk�nda d���nmesi sa�lanmal�d�r.Bunun i�in �ocu�a f�rsat tan�mak gerekir.�ocuk �srarla karde�inin e�yalar�n� kar��t�r�yor,bozuyor ve da��t�yorsa ,bunun yanl�� oldu�u anlat�lmal�,karde�ini �zd��� hakk�nda d���nd�r�lmeli ve karde�inin e�yalar�n� toplamas� sa�lanarak yapt��� olumsuz davran�� hakk�nda davran���n� telafi etmesine ve d���nmesine yard�mc� olmal�d�r. Cezaland�rmak �ocu�unuzun �fkesinin artmas�na neden olacakt�r. Artan �fkenin kayna�� ise siz olaca��n�z i�in �ocuk ald��� ceza ile davran��� aras�nda ba�lant� kurmak yerine , ceza ile sizin aran�zda ba�lant� kuracak,b�ylece davran���n�n sonucunu d���nmesine f�rsat kalmayacakt�r.Halbuki ama� ,sonucu ��renmesi ve sonuca katlanmas�n�, d���nmesini sa�lamak olmal�d�r.�d�llendirme y�nteminde de dikkat edilmesi gereken yap�lan her davran��� maddi olarak �d�llendirme y�ntemidir.Dersini yaparsan sana �eker alaca��m ya da seni gezmeye g�t�rece�im gibi �d�llendirmelerde bir s�re sonra �ocu�un istekleri kar��lanamaz boyuta varabilir.�ocuk r��vetle davranmay� ��renir.�d�l�nde dozu �nemlidir.�d�l �nceden de�il mutlaka istenen davran�� yap�ld�ktan sonra verilmeli,mutlaka maddi bir �d�l olmamal�d�r,�rn;s�zl� takdirde bir �d�ld�r.�stenen davran���n yap�lmas� bir s�re sonra �d�l olmadan da olmal�d�r.Hedef �d�llendirme ile ��renilen davran���n yerle�mesi ve �d�le gerek duymadan yap�lmas� olmal�d�r.

Unutmamal�d�r ki �ocu�a ne kadar olumlu yakla��rsak o kadar olumlu cevap alabiliriz. Burada kendimiz i�in neler bekliyorsak ayn�s�n� �ocu�a da uygulamam�z gerekti�ini hat�rlamal�y�z.

*

"IQ" ile �l��len, zeka, insanlar�n okul ve i� ya�am�ndaki ba�ar�s�n� belirleyen de�i�mez bir etken midir? �yleyse, neden y�ksek IQ'lu �ocuklar, ortalama IQ'ya sahip arakada�lar�na g�re hayatta daha ba�ar�s�z olabiliyor? Dr. Daniel Goleman, psikoloji alan�nda ����r a�an bu kitab�nda, "EQ"nun, "IQ"dan daha �nemli oldu�unu kan�tl�yor. "Duygusal zeka"y�, �zbilin�, azim d�rt�lerini frenleme, ba�kalar�n�n duygular�n� payla�abilme gibi �zellikleri i�eren bir zeka olarak tan�ml�yor. Ara�t�rma bulgular�na g�re, duygusal zeka yoksunlu�u, ki�inin aile ya�am�ndan mesleki ba�ar�s�na, toplumsal ili�kilerinden sa�l�k durumuna kadar bir�ok alanda �ok k�t� sonu�lar do�urabiliyor. Ancak, Dr. Goleman'a, g�re, duygusal zeka do�u�tan gelen bir �zellik de�il. �nsan beyninin yap�s� dolay�s�yla, �ocuklukta al�nan duygusal dersler, ya�am boyunca davran�� tarz�n� belirliyor. Ba�ta e�itimciler ve ana-babalar olmak �zere, herkesin ufkunu a�an bu kitab�n �ok �nemli bir toplumsal mesaj� da var: Demokrasinin topluma ne �l��de mal oldu�u, bireylerin duygusal zeka d�zeyiyle do�rudan ba�lant�l�.

Yazar: Daniel Goleman
Yay�nevi: Varl�k Yay�nlar�
�evirmen: Banu Se�kin Y�ksel
Sayfa say�s�: 420
ISBN:
Bas�m tarihi: Ocak 2001
Kategori: Ki�isel Geli�im

Piyasa fiyat�: 18.00 YTL
Hermes Kitap Fiyat�: 14.40 YTL
Tarih: 02.02.2009 Okunma: 708

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?