OCUK VE DSPLN; TARH BR HATA

KTAP; SANAT LEM - 19.01.2009

�ocuk ve Disiplin


Ay�eg�l yine evin i�inde ���l�k ���l��a ba��r�yordu.Ne zaman bir �ey tuttursa ve annesi hay�r dese uzun s�re ���l�klar at�p ba��r�yor,a�l�yor ve tekmeler savuruyordu..Hen�z 5 ya��nda olmas�na ra�men evin hakimiyeti onun elindeydi.��nk� her defas�nda ba��rmalar�n�n ve tepinmelerinin ard�ndan sussun diye annesi ya da babas� sonunda pes ederek istedi�ini yap�yorlard�.Ba�lang��ta bir �ok y�ntem denemelerine ra�men i�e yaramam��t�. Ceza vermeyi denemi�ler,hatta sonradan pi�man olmalar�na ra�men bir ka� kez vurmu�lard� bile.�o�u zaman annesi hay�r dedi�inde babas� yorgun oldu�unu ileri s�rerek ba��rmas�n� dinleyemeyece�ini ve Ay�eg�l’�n istedi�ini alaca��n� s�yl�yordu.Bir ka� kez de baba k�zd��� halde anne babaya �unu ba��rtmasana ,�ocuk alt taraf� oyuncak istiyor bu kadar �zmeye ne gerek var diye s�yleniyordu.Ay�eg�l art�k evde anne ve babas�n� nas�l yola getirece�ini iyice ��renmi�ti ,evde otorite oydu...

Ay�eg�l’�n anne ve babas� �ocuk sahibi olacaklar�n� ��rendiklerinde �ok sevinmi�lerdi. Bebek do�du�unda sevimli ,uysal bir �ocuktu.Aile de ilk torundu ve t�m aile �zerine titriyordu.Ancak g�n gelipte Ay�eg�l istediklerini yapt�rmak i�in evdeki huzuru bozdu�unda oturup nerede yanl�� yapt�klar�n�,evde yeniden disiplini nas�l sa�layacaklar�n� d���nmeye ba�lad�lar.O sevimli k���k bebek nereye gitmi�ti,bir dedi�ini iki etmedikleri halde �imdi onlara kar�� ��k�yordu.Yanl�� neredeydi?

Disiplin,ki�inin d�zen sa�lamas�,d�zenli ya�amas� demektir.Ailede disiplinden s�z edecek olursak ,aile bireylerinin belirli bir d�zende ya�amalar�n� d���nebiliriz.Her ailenin farkl� bir d�zeni oldu�una g�re,farkl� bir disiplin anlay��� var diyebiliriz.Baz� aileler daha kat� bir disiplin uygularken ,baz� aileler daha esnek olabilmekte ya da kurallara fazla yer vermemektedirler.

�ocu�a disiplin ��retmenin yolu ise genellikle �d�ller ve cezalar�n uygulanmas� ile denenir.Anne ve baba, �ocuk onlar�n istedi�i gibi davranmad��� zaman ne yapmalar� gerekti�i konusunda �o�unlukla karars�zd�rlar.Bazen �iddetli tepki g�sterirler,cezalar birbirini izler , bazen de yap�lan hata g�rmemezlikten gelinebilir.

B�t�n �ocuklar kurallar� ��renirken a��klamalara gerek duyarlar.Ebeveynler kurallar� �ocuklar�na ��retirken �ncelikle kendi aralar�nda disiplini nas�l sa�layacaklar� hakk�nda konu�mal� ve bir tutarl�l�k sa�lamal�d�rlar.�ocuk anne ve baban�n ayn� olaya farkl� tepkiler g�stermesi kar��s�nda nas�l davranaca��n� kestiremez.Bazen aile i�inde annenin izin verdi�i bir �eye baba hay�r diyebilir.Bu sorunu a�mak ancak anne ve baban�n ayn� dili konu�mas� ile m�mk�n olacakt�r.Aksi takdirde �ocuk hay�r yan�t�n� ald��� babadan anneye gidecek ve istedi�ini elde edene kadar u�ra�acakt�r.Ya da bir kez yapt��� davran��a peki ,bu seferlik �yle olsun yan�t� vermek �ocu�un s�n�rlar� tan�mas�nda sorun olu�turacak ve �ocuk her defas�nda s�n�rlar� geni�letmek i�in u�ra�acakt�r.

(Devam edecek)

*   *   *   *   *  *


�neri Kitap

Korku K�lt�r�, Do�an C�celo�lu


�nsan, insan olarak do�maz, olu�turulur," der Erasmus.

�nsan nerede olu�turulur?
��ine do�du�u ailede.
Aile nerede olu�turulur?
O toplumun k�lt�r� i�inde.

Bir toplumda “korku k�lt�r�” egemense insan, insan olma s�recini tamamlayamaz. “�nsanm�� gibi” g�r�n�r, ama ger�ek insan olamam��t�r.

*  *  *  *  *  *

Zek� Sorusu;

Tarih� Bir Hata

Miladi takvime g�re 1399 y�l�nda bir medresede ��rencilerine ders anlatan tarih hocas� ��rencilerine hitaben:

‘Miladi tarihe g�re tam 10 y�l �nce, 15 Haziran 1389’da S�rplar’�n b�y�k bir bozguna u�rad��� Birinci Kosova Sava��’n�n sonunda, Sultan Birinci Mur�d Han, t�remiz gere�i muharebe meydan�n� dola�maya ba�lam��t�. Bu s�rada Milo� ad�nda yaral� bir S�rp taraf�ndan han�erlenerek �ehid edildi’ diyor.

Yukar�daki paragrafta yap�lan mant�k hatalar� nelerdir?

Haz�rlayan : Seyit Yal��n

Ar�iv


Tarih: 19.01.2009 Okunma: 716

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?