TE BEYNN 11 LACI...

KTAP; SANAT LEM - 13.01.2009

        

1- Ak�ll� ila�lar: ''Modafinil'' gibi ila�lar, beyni 90 saat boyunca uyan�k tutuyor. Beynin bir b�lgesinden di�erine veri ak���n� sa�layan kimyasallar� art�r�yor.

2- Yiyecekler: Protein a��s�ndan zengin besinler yarar sa�l�yor. D�zenli kahvalt� yapmak da zihinsel performans� art�r�yor; gazl� i�ecekler tam tersi etki yap�yor.

3- M�zik: �zellikle Mozart dinlemenin matematiksel zek�y� art�rd��� ve m�zik derslerinin, �ocuklar�n IQ''sunu y�kseltti�i belirlendi. Ancak pop m�zi�in b�yle bir etkisi g�r�lmedi.


4- Biyonik beyin: Elektrotlarla beyne az miktarda elektrik ak�m� vermenin, beynin g�c�n� art�rd��� belirtiliyor.

5- Zihinsel egzersizler: Zor matematik sorular� zek�y� keskinle�tiriyor. 5 hafta boyunca zihinsel egzersiz yapt�r�lan �ocuklar�n IQ''su 8 puan y�kseldi.


6- Haf�za oyunlar�: �skambil destesindeki her kart� bir karakterle �zde�le�tirip t�m karakterlerin yer ald��� bir hik�ye yaratarak, 52 kart� s�ras�yla hat�rlayabilirsiniz.

7- Uyku: 21 saat boyunca uyumamak, beyin �zerinde sarho�luk gibi bir etki yarat�r. 2 saatlik �al��madan sonra iyi bir gece uykusu uyumak, ��renmeyi kolayla�t�r�r.


8- Y�r�y��: Haftada 3 kez yar�m�ar saat y�r�y�� yapmak; ��renme, konsantrasyon ve mant�k g�c�n� y�zde 15 art�r�r.

9- Hobiler: �rg� �ren, bulmaca ��zen ya�l�lar�n Alzheimer gibi hastal�klara yakalanma riskinin daha az oldu�u tespit edildi.

10- Konsantrasyon: Bu da beyin i�in �nemli bir egzersiz! Bir i� �zerindeyken, k�sa s�reli bir dikkat da��lmas� sonras�nda yeniden konsantrasyon sa�lamak yakla��k 15 dakika s�rer.

11- N�rolojik tarama: Beyin i�indeki hareketlili�i g�steren taray�c�lar, beynin aktivitelerini kontrol etmekte de kullan�labilir.


Kaynak : Nevsal Elevli/Milliyet

*   *   *   *   *   * 

Film �nerisi
VAL�… �u an sinemalarda g�sterime girmi� olan taze bir milli film. Milli. ��nk� bu milletin i�indeki d��manlar� if�a eden bir film. Bu milletin de�erlerine sadakatin nas�l olmas� gerekti�ini g�zlere sokan bir film. Bu millete derin darbe vuran emperyalizm i�birlik�ileri a��k eden ve bunlar�n kim oldu�una z�mnen vurgu yapan bir film. ( hassaten, filmdeki emperyalistlerle te�rik-i mesai yapan ve devlet bilgilerini satan s�s bebe�i g�r�n�ml�, zevahirde devlet g�revlisi olan insan suretli kad�na dikkat. Sanki orada bana ger�ek hayatta ya�ayan birine vurgu yap�lm�� gibi geldi.) �ok g�zel bir film. �zlenmeden de�il izlenerek �zerine konu�ulan ve tavsiye edilen bir film. Daha bug�n izledim. Ve a�lad�m. Riya olsun istemem ama ruhum daha fazla dayanamad� ve a�lad�m. Bu topraklar i�in �al��an, �reten, d�v��en vatan �ocuklar�n�n sonunun ger�ekte de b�yle oldu�unu hissetti�im i�in a�lad�m. Bu derin sanc�ya bizatihi tan�k oldu�um i�in a�lad�m. Yerli, tam yerli bilim adamlar�n�n ve siyaset�ilerin nas�lda yerli g�r�nen ama g�r�nmez y�z�yle tam bir a�a��l�k domuz olanlarca sat�l���na ve al�ak�a katledilmesine arac�l�k edili�ine ekranlardan bitevi tan�kl�k yapt���m i�in a�lad�m. Derin ruhi sars�nt�lar hissederek izledim. Hem y�k�ld�m hem dirildim. B�t�n gen�li�e bahusus tavsiye ediyorum. Herkesin de izlemesi gereken bir film. Bir valinin fotoroman� gibi bir �ey. Olmas� gereken devlet adam� prototipini if�a eden ve somut olarak �rneklendiren bir film. Ruhlar� ate�e veren bir film. S�z� eylemselle�tiren bir film. Hareketlenmi� s�z� kur�un gibi al�ak d��manlar�n kara kapkara ordusuna ya�d�ran bir film. Evet, bu film izlenmeli ve bu milletin, bu devletin, bu topraklar�n �z k�lt�r�n�n d��man� olan yerli g�r�n�ml� yabanc� ruhlar iyi tan�nmal�. Bu milletin ruhuna s�zm��, bu devletin en gizli h�crelerine yerle�mi� emperyalist i�birlik�ileri muhakkak iyi de�ifre edilmeli. Ve s�k� takibata al�nmal�. Gerekti�inde de gereken yap�lmal�d�r.

�zg�r Deniz, Genelhaberler, 11.01.2009


*  *  *  *  * *

ZEK� SORUSU

 

A�a��da 2 s�tun halinde kelimeler verilmi�tir. Soldaki kelimenin sa��ndaki noktalarla g�sterilmi� bo�lu�a; sa�daki kelimenin ise solundaki noktalarla g�sterilmi� bo�lu�a ayn� kelimeyi koyarak her iki kelimeyi de birle�ik kelime yapabilir misiniz? Birincisi �rnek olarak yap�lm��t�r.

 

ak …..     ….. yi�it      akbaba                babayi�it

 

a��k….    …...alt�

zam….    …..metre

i�…….     …..ka�

 

 

Ar�iv

Tarih: 13.01.2009 Okunma: 716

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�.Hakk� Cengiz

15.12.2008 - 10:08

Hocam, siz de sa� olun! "�neri �neri" deyip duruyorlar. ��te �neriler. �yi ki vars�n�z. Sel�mlar...

�ZG�R DEN�Z

15.12.2008 - 19:33

te�ek�rler efendim. d�n yorum yazm��t�m yay�nlanmam��. sayg�yla muhabbetle umutla efendim....

Edit�r

15.12.2008 - 21:01

�zg�r Bey'in d�nk� yorumu, d�nk� yaz�n�n alt�nda! Sel�mlar...

�ZG�R DEN�Z

17.12.2008 - 16:39

ba�l�k yan�ltm�� beni �z�r.....yine �ok g�zel tahliller efendim sonsuz te�ek�rler...kalbi sayg�yla.. y�rek isteyen i�ler... kimbilir belki bir g�n bu topraklarda da bir y�rek filizlenir b�y�k i�ler yapacak..umutla

�.Hakk� Cengiz

15.12.2008 - 10:08

Hocam, siz de sa� olun! "�neri �neri" deyip duruyorlar. ��te �neriler. �yi ki vars�n�z. Sel�mlar...

�ZG�R DEN�Z

15.12.2008 - 19:33

te�ek�rler efendim. d�n yorum yazm��t�m yay�nlanmam��. sayg�yla muhabbetle umutla efendim....

Edit�r

15.12.2008 - 21:01

�zg�r Bey'in d�nk� yorumu, d�nk� yaz�n�n alt�nda! Sel�mlar...

�ZG�R DEN�Z

17.12.2008 - 16:39

ba�l�k yan�ltm�� beni �z�r.....yine �ok g�zel tahliller efendim sonsuz te�ek�rler...kalbi sayg�yla.. y�rek isteyen i�ler... kimbilir belki bir g�n bu topraklarda da bir y�rek filizlenir b�y�k i�ler yapacak..umutla