TRAFK LMBALARI, KRED KARTI

KTAP; SANAT LEM - 21.04.2010

Trafik Lambalar�

K���k k�z sar� ���k yanarken yol kav�a��na geldi ve saatine bakarak trafik �����n� incelemeye ba�lad�.Sar� �����n yanma s�resi k�rm�z�n�n �’� ve ye�ilin 1/6 s� kadard�.Sar� ���k 18 kere yand�ktan sonra ye�il ���k yand� ve merakl� k���k k�z kar��ya ge�ti.Toplam 17 dakika beklemi�ti.Sar� �����n yanma s�resi ka� saniyedir?

*   *   *

 Kredi Kart� Kampanyas�

Bir bankan�n kredi kart� kampanyas�na kat�lan Ali, arac�na 100 TL kar��l���nda 32 litre benzin doldurmu�tur. Kampanya kapsam�nda her 100 TL lik benzin al��veri�ine 10 tl bonus kazanmaktad�r. Hesap yapan Ali, 100 litre doldursayd� 10 litre k�r�n�n olaca��n� d���nm��t�r. Sizce bu d���ncesinde hakl� m�d�r?

*   *   *

 

Nas�l Anlad�lar?

Bir otomobil i�inde �of�r ve arka koltukta iki ki�i oturuyor. D��ar�da bardaktan bo�al�rcas�na ya�mur ya��yor. Arac�n farlar�  yanm�yor, i� tepe lambas�, yanm�yor g�sterge ���klar� yanm�yor, m��irler yanm�yor, sokak lambalar� yanm�yor, caddedeki evlerin ���klar� yanm�yor. Derken ya�murdan �slanan tan�mad�klar� bir adam h�zla araca biniyor. Ara� i�indeki ki�iler araca binen adam�n zenci oldu�unu hemen anl�yorlar. Nas�l?

*   *   *   *   *

Adalet

Kahve ve Votka �niversitenin kamp�s�nde �imlerde oturuyorlar, ceplerindeki parayla yere oturmak rahats�z edince Kahve cebindeki 200 TL’yi; Votka‘da cebindeki 100 TL’yi ��kar�p �imlere koyuyor. Kahve ve Votka‘n�n muhabbete �ok kapt�rd�klar� bir anda bir h�rs�z yerdeki toplam 300 TL nin 200 TL’sini �al�yor.

Durum farkedilince:

Kahve:  ”�al�nmayan 100 TL’nin 2/3′u benim 1/3′u senin olmal� benim senin iki kat�n kadar param vard�”

Votka: “Benim zaten 100 TL param vard�. O zaman h�rs�z�n �ald��� 200 TL’nin 100′ TL’sinin  senin paran oldugu kesin ! Di�er 100 TL %50 ihtimalle benim %50 ihtimalle senin parand�,  �imdi de kalan paray� yar� yar�ya b�l��meliyiz”

Tezleriyle geliyorlar.  Sizce kim hakl�?

Not: Yerdeki paralar 100 TL’lik 1′er banknotlar halindeler.

Tarih: 21.04.2010 Okunma: 744

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?