HAKEMLER AMPYON OLACAK

Nazmi HSARLI - 15.12.2008


Yani, hakemlerin istedi�i tak�m �ampiyon olacak!

Her hafta, futbol liglerinde, hakl� olarak, en fazla �ikayet hakemler hakk�nda oluyor.

Nihayet bu hafta sonu, hakem hatalar� sayesinde bir tak�m, Trabzonspor bariz ofsayttan yedi�i golle liderlikten oldu!

Tam bir skandal!

Bunu biz s�ylemiyoruz; Trabzon'un bo�altt��� liderlik koltu�una oturan Sivasspor'un teknik direkt�r� B�lent Uygun s�yl�yor. Daha do�rusu, herkes s�yl�yor da, B�lent Uygun da durumdan istifade eden bir teknik direkt�r olarak hakikatleri ortaya koyuyor.

Bu a��k kalplili�inden dolay� B�lent Uygun'u kutluyoruz.

***

Tabii hakem hatalar�, Trabzon'a yap�lan haks�zl�kla s�n�rl� kalmad�.

Fenerbah�e – Antalyaspor ma��nda da �ok a��k 2 hata vard�.

Birincisinde, Guiza, ceza sahas�nda rakip oyuncu taraf�ndan formas�ndan �ekilerek d���r�ld�. Olay, bariz bir penalt�yd�. Nitekim, yan hakemin dudaklar�ndan okunan da “penalt�” olarak ekranlara yans�d�. Fakat hakem oral� olmad�.

�kincisinde, Antalyaspor'un gol� ofsayt gerek�esiyle verilmedi. Halbuki ofsayt falan yoktu. Bu ikisi birlikte de�erlendirildi�inde, hakemin tarafs�z oldu�u iddia edilebilirse de, �neli olan o de�il!

�nemli olan ma�lar�n �ok k�t� y�netildi�i ve sonu�lar�na b�y�k �l��de hakemlerin karar verdi�i ger�e�i!

***

Sivasspor teknik direkt�r� B�lent Uygun, d�n gece TV8'e konuk oldu ve ilgi �ekici tespitler ve ��z�m �nerileri getirdi.

Hakem hatalar�nda en b�y�k etkenin, hakemlerin yeteri kadar antremana ��kmamalar� oldu�unu, zaten “hakemlik” �o�unun ikinci i�i oldu�u i�in antremana zaman bulamad�klar�n� ve izin alamad�klar�n� dile getirdi.

Hakemlerin tek i�lerinin “hakemlik”, her hakemin bir anren�r� olmas� gerekti�ini bunlar�n ise �ok zor ve maliyetli �eyler olmad���n� ayr�nt�lar�yla anlatt�.

Biz de B�lent Uygun'un g�r��lerine kat�l�yoruz.

Milyonlarca taraftar�, binlerce futbolcuyu, y�zlerce kul�b� yak�ndan ilgilendiren ve do�rudan etkileyen ki�ilerin daha isabetli se�ilip, daha profesyonelce yeti�tirilmeleri ve hakkaniyetli ma� y�netmeleri hepimizin menfaatinedir.

Hakemlik m�essesesi �u anki haliyle devam edemez.

Devam ederse, hakemleri yazmaktan tak�mlar� yazacak zaman�m�z kalmaz.

***

Biliyorsunuz, bizim uluslararas� �apta hakemimiz yok.

�yi ki yok!

D���nsenize...

Antalyaspor-Fenerbah�e ma��n�n hakemi veya Bursaspor-Trabzonspor ma��n�n hakemi Avrupa'da veya D�nya Kupas�nda ma� y�netiyor...

Ve ge�en hafta sonu y�nettikleri gibi y�netiyorlar...

D�nyaya ve Avrupa'ya rezil oldu�umuzun resmidir.

�yi ki d�nya �ap�nda hakemlerimiz yok!

Tarih: 15.12.2008 Okunma: 689

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?