evre ve p sonununuz kalmasn

Hseyin NAS - 19.07.2011

        

                                     

 

Anamur Belediye Ba�kan� Mehmet T�re ve beraberindeki bir heyet, Almanya’n�n Bingen �ehri ile “karde� �ehir” g�r��meleri ve incelemelerde bulunmak �zere bir seyahat ger�ekle�tirdi. Geziden sonra elde edilen sonu�lar bir toplant� ile kamuoyu ile payla��ld�. Anamur Belediyesi meclis salonunda ger�ekle�en bilgilendirme toplant�s�na kat�lamad�m. Geli�meleri bas�ndan takip ettim. Anla��ld��� kadar� ile heyet �ok olumlu izlenimlerle, umutla geri d�nm��.

         Anamur’un gerek �lke i�inde gerekse d�� �lkelerde tan�t�m�n�n �nemine hep vurgu yap�yoruz. Ba�ka kentlerde ve �lkelerde Anamur, ne kadar �ok tan�n�r ve geli� gidi�ler ya�an�rsa o kadar geli�ece�i a��kt�r. O bak�mdan “karde� �ehir” g�r��meleri ve �abalar�n� g�n�lden destekliyoruz.

 Anamur Belediyesi g�r��me heyetinde yer alan Mehmet Tu�rul ile birka� g�n �nce k�sa bir sohbetimiz oldu. Kendisine “karde� �ehir” g�r��meleri ve Anamur ile ilgili sorular�m�z oldu. Bir ihalenin k���k bir hesap hatas�ndan dolay� iptal edildi�i ve tekrarlanaca��n� s�yledi. Ayr�ca Anamur’a yeni yat�r�mlar�n kazand�r�lmas� konusunda �abalar�n�n oldu�u bilgisine ula�t�k.

Bizim gibi Anamur’da ya�ayanlar pek fazla fark�nda olmasa da Anamur geli�meye ve b�y�meye devam ediyor. Belki en dikkat �ekici olan� konut ve i�yeri in�aatlar�d�r. Anamur’un her taraf�nda yerden mantar biter gibi in�aat yap�l�yor. Yolunuz �zerindeki bir mahallede birka� ay i�inde be� katl� yedi katl� binan�n y�kseliverdi�ini g�r�yor ve geli�meye �a��r�p kal�yorsunuz.

Anamur’da son zamanlarda dikkat �ekici geli�melerden biri de yeni a��lan market, dinlenme ve e�lence yerleridir.  Bu yat�r�mlar�n �o�u Anamurlu olmayan ki�i ve �irketler taraf�ndan ger�ekle�tirilmesi g�zlerden ka�m�yor. ��yle ilk akla geliverenlerin bir ka��: Sal� Pazar� 82, Genpa, Akba�lar Kat� At�k Tesisi, Mamure Kalesi, Bozdo�an yak�nlar�nda yap�lmas� d���n�len 1000 yatakl� turistik tesis, Ta�l�k civar�nda a��lan Aqua Park vb. gibi. �zellikle K�br�sl� bir turizmci taraf�ndan yap�m� d���n�len tesis �ok konu�uluyor. Bu arada se�im kampanyas� d�neminde Ekonomi Bakan� Zafer �a�layan taraf�ndan a��klanan Anamur �skelesi projesi y�llard�r kapanmaz bir yara haline gelmi� Anamur G�mr�k Kap�s�n�n da hayata ge�mesini sa�layacak.  

Bu geli�meler bir tarafa, sizi ba�ka bir konuya g�t�rmek istiyorum. Bilindi�i gibi �ehirlerin, hatta k�ylerin ��p sorunu yerel y�neticilerin adeta karabasan� gibidir. Anamur Belediyesi �zel bir �irketle birlikte ��p sorununa k�smen bir ��z�m bulmu� ve rahatlam��t�r. Ancak bu sorunun tam anlam�yla ��z�lmesi anlam�na gelmiyor. Baz� Avrupa �lkelerinde kullan�lan ��p ���tme ve elektrik �retim sistemi b�y�k, k���k t�m belediyelerin bu arada Anamur’un da ��p ve at�k sorununu ortadan kald�rmaya aday bir sistemdir.

Vantage ad� verilen sistem, kent i�inde veya d���nda 5000 metrekarelik bir alana bile kurulabilen, kokusuz, g�r�lt�s�z ��p ayr��t�rma, ���tme, etanol ve elektrik �retme tesisidir. San�r�m �evreye ve do�aya duyarl� bu sistem i�in �evre Bakanl���ndan, AB hibe fonlar�ndan yararlan�labilecek, istenirse bankalardan kredi kullan�labilecektir. Sistem bir ba�ka �zelli�i de istenildi�i zaman bir ba�ka yere ta��nabilmesidir.

Anamur’da g�r��t���m bir�ok ki�i Anamur Belediyesinin hizmete soktu�u kat� at�k tesisini takdirle kar��lam�� ve alk��lam��t�r. Ama bizim �nerdi�imiz sistem �ok daha karl� ve yararl� olacak, ��p sorun olmaktan ��k�p bir nimet ve kazan� kap�s� haline gelecektir. Bu konuyla ilgili bir bro��r� de bilgilerinize sunuyorum. (1)

Uzun y�llar �nce DPT’de �nemli bir mevkide g�rev alan bir arkada��mla sohbet ederken, yerel y�neticilerimizin projelerine destek olabilece�ini s�yledikten sonra, “getirsinler projelerini yat�r�m program�na ald�ral�m, finansman ihtiyac�n� sa�layal�m” demi�ti. O vakitler tan�d���m�z baz� belediye ba�kanlar�na konuyu ilettik. Ama bu konuda en k���k bir ad�m�n bile at�lmad���n� g�rd�k.

Devletin ve AB fonlar�ndan yararlan�larak �ok g�zel i�lerin yap�labilece�i defalarca g�r�lmesine ra�men Anamur ve yak�n belediyelerde bu konuda bir vurdumduymazl�k s�z konusu. �ster iktidar partisinden, ister muhalefet partilerinden se�ilmi� belediye ba�kan� olun istemesini bilirseniz kaynak sorunu ya�am�yorsunuz. Yoksa siz istemeyince kimse al �u paray� kullan demiyor.

 

 

 

 

(1) ��pten elektrik �retimi.

 

    

Tarih: 19.07.2011 Okunma: 719

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?