ASLANDAN AL HABER, Can Ycel

GENEL HABERLER - 15.06.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Can Y�cel
Romal�lar aslanlara atarlarm�� H�ristiyanlar�.
O H�ristiyanlar ki
Romal�lardan daha d�r�st, daha d�zg�n, daha uygar bir
d�zene
inanmaktan ba�ka su�lar� yoktu...
Romal�lar oyalamak i�in i�siz y���nlar�n�
O zaman�n gazetesi
Ve H�rriyet
i olan Coliseum stadyomunda
Aslanlara atarlarm�� sen gibi ben gibi
Mehmet Turgut gibi insanlar� O Mehmet Turgut ki
��siz olmaktan ba�ka su�u yoktu
��siz paras�z evsiz-barks�z
Ve aslan�n kafesine girdi�ini farketmeyecek
kadar uykusuz...
O Mehmet Turgut ki
Libya
ya gitmek i�in s�ra bekleyen bir
Kunuri Aslan�yd�
Adana’n�n Girne yolunda bir lunaparkta
Buldular par�alanm�� v�cudunu...
Sade Adana’n�n Girne yolunda de�il
Roma
da da b�yle
Oyalamak i�in i�siz y���nlar�n�
Ve belki de azals�n diye i�sizlerin say�s�
O zaman�n gazetesi
Ve H�rriyet’i olan Coliseum stadyomunda
Aslanlara atarlard� sen gibi ben gibi
Mehmet Turgut gibi insanlar�... Ama Ali ad�ndaki
O kendi de m�ebbete mahkum aslan
Aslanlar ak�llan�yorlar m� nedir
Yemedi karde�im yemedi
Kore Gazisi Mehmet Turgut’un g��s�ndeki
Silver Star ni�an�n�!

 

 

Ar�iv

Tarih: 15.06.2009 Okunma: 712

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Seyfeddin Karahocagil

15.05.2009 - 21:52

Bir �neri de benden Muhterem Karde�lim. �nsan� paradan daha de�erli hale getirip en k�ymetli �eyin al�n teri oldu�unu t�m toplum olarak kabul edersek her�ey hallolur. Bana g�re zenginlik birikmi� para de�ildir. �al��abilecek insan g�c�d�r. T�m D�nyan�n s�k�nt�s� paran�n para kazanmas�nda yatmaktad�r. Bu �retmeden yemek demektir. As�l para emekten kazan�lan parad�r. ��nki �retim kar��l���d�r.Bug�n�n d�nyas� h�la Ters y�nde gitmekte. Bir ki�inin �retti�ini elli ki�i t�ketmekte..��te as�l hastal�k. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla. Allah'a emanet olunuz.

Seyfeddin Karahocagil

15.05.2009 - 21:52

Bir �neri de benden Muhterem Karde�lim. �nsan� paradan daha de�erli hale getirip en k�ymetli �eyin al�n teri oldu�unu t�m toplum olarak kabul edersek her�ey hallolur. Bana g�re zenginlik birikmi� para de�ildir. �al��abilecek insan g�c�d�r. T�m D�nyan�n s�k�nt�s� paran�n para kazanmas�nda yatmaktad�r. Bu �retmeden yemek demektir. As�l para emekten kazan�lan parad�r. ��nki �retim kar��l���d�r.Bug�n�n d�nyas� h�la Ters y�nde gitmekte. Bir ki�inin �retti�ini elli ki�i t�ketmekte..��te as�l hastal�k. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla. Allah'a emanet olunuz.