RESSAM VE TABLOLARI, VEZR VE PADAH

KTAP; SANAT LEM - 10.06.2009

Ressam ve Tablolar�

Bir ressam 3 tabloyu 2.5 saatte bitiriyor. 3 tablo da e�kenar d�rtgen. En b�y�k tablonun kenar uzunlu�u k���k tablonun kenar uzunlu�unun 5/2 kat� orta b�y�kl�kteki tablonun kenar uzunlu�u k���k tablonun kenar uzunlu�unun 2 kat�d�r. Ressam 1 cm kareyi 2 saniyede boyad���na g�re k���k tablonun kenar uzunlu�u toplam� nedir?

*   *   *   *   *

Vezir ve Padi�ah

Bir padi�ah varm�� bu padi�ah vezirini �ok ama �ok seviyormu�. Bir g�n vezir affedilemeyecek bir �ey yapm��. Padi�ah veziri �ld�rmeye k�yam�yormu�. Bu y�zden vezire bir kutu haz�rlayacakm�� bu kutunun i�ine bir siyah bir beyaz top atacaklarm�� vezir de herkesin huzurunda bir top se�ecekmi� beyaz se�erse ya�ayacak, siyah se�erse �lecekmi�. Vezir kendi kendine d���n�rken kesin ben siyah topu se�erim bu y�zden gidip padi�ahtan hakk�n� helal etmesini s�yleyeyim demi� tam gitmi� ki, vezir, kap�dan padi�ah�n kutudaki beyaz topu al�p yerine ba�ka bir siyah top koydu�unu g�rm�� kutuda iki siyah top olmu� vezir bir �ey yapamam�� ve herkesin huzurunda bir top se�mi�  ve ya�am�� nas�l oldu?


Ar�iv

Tarih: 10.06.2009 Okunma: 700

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Seyfeddin Karahocagil

11.05.2009 - 16:54

Muhterem Karde�im Ve dostum. Bu �lkede K�rt, T�rk meselesi diye bir mesele olmam�� asl�nda. Bu mesele ��kar�lm�� zoraki bir meseledir.Bu memlekette ya��yan insanlar�n en az y�zde ellisinin ailesinde hem k�rt ve hem de t�rk vard�r. Benim ailemde de k�rtle evlenmi� aile kurmu�lar var ben bunlar� k�rt T�rk diye ay�racak m�y�m.. As�l �rkc�l�k ay�r�m yapmakt�r ki ben buna kesinlikle kar��y�m. Et t�nak gibi olmu� insanlar� k�rt T�rk Diye nitelemek eti t�rnaktan ay�rmak gibidir diye d���n�yorum. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla

Seyfeddin Karahocagil

11.05.2009 - 16:54

Muhterem Karde�im Ve dostum. Bu �lkede K�rt, T�rk meselesi diye bir mesele olmam�� asl�nda. Bu mesele ��kar�lm�� zoraki bir meseledir.Bu memlekette ya��yan insanlar�n en az y�zde ellisinin ailesinde hem k�rt ve hem de t�rk vard�r. Benim ailemde de k�rtle evlenmi� aile kurmu�lar var ben bunlar� k�rt T�rk diye ay�racak m�y�m.. As�l �rkc�l�k ay�r�m yapmakt�r ki ben buna kesinlikle kar��y�m. Et t�nak gibi olmu� insanlar� k�rt T�rk Diye nitelemek eti t�rnaktan ay�rmak gibidir diye d���n�yorum. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla