KADINLAR GN, Seyfeddin Karahocagil

GENEL HABERLER - 08.03.2009


  Seyfeddin Karahocagil


G�nleri pay etmi�ler
Bug�n d��m�� kad�na,
Haklar� zayetmi�ler
Kad�nlar�n ad�na.

Kad�n Mukaddes varl�k
Ba��m �st�nde yeri,
�nsanl�k ve uygarl�k
Hepsi onun eseri.

Bir kad�n�n �ocu�u,
Birinin de e�iyim,
Onlarla hayat buldu
Yata��m ve be�i�im.

Her kad�n, bir anad�r.
Ona bu g�zle bak�n,
Kimler ondan yanad�r?
Yalanlar� b�rak�n.

Cennetlerin �st�nde
Analar�n aya��,
Ama  sarho�, serseri
Her g�n atar daya��.

T�ccar sats�n mal�n�,
�u kad�n neyin nesi,
Terc�me et halini;
Rekl�m�n malzemesi.

Ba��ndaki �rt�s�
Kad�na yasak olmu�
Her t�rl� s�s�, p�s�
G�stermesi hak olmu�..

Elden ele at�lan
garip bir tutsak olmu�
Maldan �nce sat�lan
Basit oyuncak olmu�..

Kapatm��lar bir yere
Ad�: hayat kad�n�,
Kad�n hakk� savunan
Neden anmaz ad�n�?

Bu mudur medeniyet
Bu mudur Kad�na hak
Bu a��k bir deniyyet
B�rak bo� laf� b�rak

Ona bir g�n bi�enler
Samimi ise e�er,
Oynat�p da i�enler
Ka�a bi�iyor de�er.

Ger�e�i bu ki karde�
En k�ymetli oyna��
Birtak�m boynuzlunun
Olmu� ge�im kayna��..

S�rt�ndan ge�inene
Deyyus desen dar�l�r
Peki, ba�ka ad� ne?
B�yle nerye var�l�r?

�zah ettik durumu
Y�rekler ac�s�d�r.
Her kad�n bir erke�in
Anas�, bac�s�d�r.

8-Mart-2008 AnkaraAr�iv

Tarih: 08.03.2009 Okunma: 645

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?