LA ALMA, SPOR YAP

Nazmi HSARLI - 17.05.2009

Sporun en az 99 yarar� vard�r. Ge�en hafta 33 faydas�n� sunmu�tuk. Bug�n 33 faydas�n� daha sunuyoruz.


34. Prostat kanserinin geli�me riskini azalt�r.


35. Sigaray� b�rakman�za yard�mc� olur.

36. Ba��rsak kanserinin geli�me riskini azalt�r.

37. G���s kanserinin geli�me riskini azalt�r.

38. Eklem rahats�zl�klar�ndan dolay�, eklemlerin bozulma oran�n� yava�lat�r.

39. Kan �ekerinin kontrol alt�nda tutulmas� i�in gerekli insulin miktar�n�n d���r�lmesine yard�mc� olur.

40. Y�ksek tansiyona ba�l� ciddi komplikasyonlara maruz kalma oran�n� azalt�r.

41. Yaralanmalara kar�� korunmay� sa�lar.

42. Eklemlerdeki k�k�rdak dokunun yo�unlu�unu artt�r�r.

43. Stresle ba�a ��kman�za yard�mc� olur.

44. Ba����kl�k sisteminizin iyi �ekilde �al��mas�n� geli�tirir.

45. Kab�zl�ktan kurtulman�za yard�mc� olur.


46. Depresyonun hafifletilmesine ve atlat�lmas�na yard�mc� olur.

47. So�uk ortamlara �abuk adapte olma kabiliyetinizi art�r�r.

48. Bel a�r�lar�n�n hafiflemesine ve kurtulman�za yard�mc� olur.

49. Bel a�r�lar�ndan do�an s�k�nt�lar�n azalmas�n� sa�lar.

50. �nsuline kar��, doku duyarl�l���n� art�rarak, kan �ekerinin daha iyi kontrol edilmesine yard�mc� olur.

51. Y�ksek tansiyonu kontrol i�in al�nan ila�lar�n, yan etkilerine kar�� koymaya yard�mc� olur.

52. Eklem esnekli�ini korur ve geli�mesine yard�mc� olur.

53. E�er y�ksek tansiyonunuz varsa, bunu kontrol etmek i�in ald���n�z ila� ihtiyac�n� 20 - 30 % azalt�r.

54. Kemik erimesi hastal��� riskinin geli�mesini azalt�r.

55. Zihinsel uyan�kl�l���n�z� art�r�r.

56. Ya�a ba�l� olarak olu�an kemik bozulmalar�n�n yava�lamas�na yard�mc� olur.

57. Endometriyoya kar�� riski azalt�r.

58. Eklem rahats�zl�klar�ndan do�an ac�lara kar�� koyma tolerans�n�z�n artmas�n� sa�lar.

59. Kilonuzu koruman�za veya kilo kaybetmenize yard�mc� olur. Sadece diyet yaparak de�il.

60. Yarat�c�l�k g�c�n�z�n artmas�na yard�mc� olur.

61. Ya�s�z v�cut dokular�n�z�n korunmas�na yard�mc� olur.

62. Sa�l�k harcamalar�n�n ve ila� kullan�m�n�n azalmas�na yard�mc� olur.

63. Yabanc� madde kullan�m� ile m�cadeleye yard�mc� olur.

64. Fazla kalorilerin yak�lmas�na yard�mc� olur.

65. Y�ksek oranda g�da t�ketmenizi sa�lar, fakat buna ra�men, kalori dengenizin ayn� kalmas�na yard�mc� olur.

66. A��r ilerleyen �i�manl��a kar�� korur.


Bu bilginin haber linki: http://www.forumdas.net/saglikli-yasam/spor-yapmanin-99-nedeni-14062/Ar�iv

Tarih: 17.05.2009 Okunma: 699

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Osman GEN�

22.04.2009 - 15:53

Dah de�il.... Hele biraz daha ala�aklar� var onlar�da als�nlar sonras� malum.... Dur bakal�m daha pe�ke� �ekilecek ne limanlar�m�z ne akarsular�m�z ne da�lar�m�z ne madenlerimiz daha var... BU i� b�yle hemen aceleye gelmez.... sayg�yla

Seyfeddin Karahocagil

23.04.2009 - 01:14

Muhterem karde�im ve de�erli dostum. Bu harika yaz�n�za bir Anektodla kat�lmak isterim. Stajyer olarak ��retmenlik yapt���m�z bir okulda �ok sevimli �lk� isimli bi k�z ��rencimiz vardi. Daha birinci s�n�fta.. Burhan diye bir arkada��m�z. - �lk� diye seslendi �lk�: - Efendim ��retmenim dedi Burhan: - Aram�zdan kara kedi mi ge�ti neden yan�m�za gelmiyorsun diyince �lk� - Aman ��retmenim ne zaman beyaz� ge�mi�tiki Diye cevab� yap��t�rd�. Bat� ne zaman samimi olarak bizi desteklemi� ki; �imdi deste�ini kessin.Ben akl�m kesti keseli bat�n�n bu tip oyunlar�n� �ok g�rd�m. Allah bizi idare edenlere feraset versin ne diyelim.. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla..

�ok iyi

23.04.2009 - 14:17

bir yaz� olmu�...

Osman GEN�

22.04.2009 - 15:53

Dah de�il.... Hele biraz daha ala�aklar� var onlar�da als�nlar sonras� malum.... Dur bakal�m daha pe�ke� �ekilecek ne limanlar�m�z ne akarsular�m�z ne da�lar�m�z ne madenlerimiz daha var... BU i� b�yle hemen aceleye gelmez.... sayg�yla

Seyfeddin Karahocagil

23.04.2009 - 01:14

Muhterem karde�im ve de�erli dostum. Bu harika yaz�n�za bir Anektodla kat�lmak isterim. Stajyer olarak ��retmenlik yapt���m�z bir okulda �ok sevimli �lk� isimli bi k�z ��rencimiz vardi. Daha birinci s�n�fta.. Burhan diye bir arkada��m�z. - �lk� diye seslendi �lk�: - Efendim ��retmenim dedi Burhan: - Aram�zdan kara kedi mi ge�ti neden yan�m�za gelmiyorsun diyince �lk� - Aman ��retmenim ne zaman beyaz� ge�mi�tiki Diye cevab� yap��t�rd�. Bat� ne zaman samimi olarak bizi desteklemi� ki; �imdi deste�ini kessin.Ben akl�m kesti keseli bat�n�n bu tip oyunlar�n� �ok g�rd�m. Allah bizi idare edenlere feraset versin ne diyelim.. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla..

�ok iyi

23.04.2009 - 14:17

bir yaz� olmu�...